Dispoziție,
privind modificarea delimitării/înființării a patru secții de votare, aflate în limita administrativ-teritorială a orașului Popești-Leordeni

Primarul orașului Popești-Leordeni;

 • Avînd în vedere:
  • referatul secretarului orașului Popești-Leordeni înregistrat cu nr. 14148/20.09.2018 din care reiese necesitatea modificării delimitării/înființării a patru secții de votare, aflate în limita administrativ-teritorială a orașului Popești-Leordeni;
  • avizul pozitiv al Serviciului de Telecomunicații Speciale UM 0201, București și județul Ilfov
  • avizului conform al Autorității Electorale Permanente, nr. 12627/28.09.2018;
  • contractul de comodat nr. 08/07.05.2018 încheiat cu SC RAFFAELLO SHOES FACTORY, contractul de prestări servicii închiriere nr. 17/28.02.2018 încheiat cu PF Anghel Ioan și contractul de prestări servicii închiriere nr. 37/07.05.2018 încheiat cu PF Gheorghe Florina și Gheorghe Ion-Giani;
 • în conformitate cu prevederile:
  • art. 20 alin. (3), art. 21 alin. (1) și (5), privind criteriile pe care trebuie să îndeplinească secțiile de votare din țară, precum și art. 22 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 7 din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 19/2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din țară si a stabilirii secțiilor acestora
 • ținând cont de:
  • situația actuală prin care se depășește numărul de alegători peste cifra de 2000 la secțiile de votare nr.67, 68, 69, 70 și nr.71 propunem înființarea a patru secții de votare, rearondarea unor artere de la secțiile de votare nr. 67, 68, 69, 70 și nr. 71 la secțiile de votare nou înființate;
  • faptul că primăria orașului Popești-Leordeni nu dispune de alte spații corespunzătoare aparținând domeniului public sau privat al statului ori aflate în folosința sau în administrarea sa;
  • sediilor celor patru secții de votare din orașul Popești-Leordeni se află la următoarele adrese: Strada Popești-Vest nr. 1 SV(1), Strada Amurgului nr. 66M Lot 1, Bloc 1 SV(2), Strada Sf. Agnes nr. 21 Lot 48 SV(3) și Strada școlii nr. 6 SV(4);
  • aceste spații vor fi utilizate la toate tipurile de scrutin;
  • secțiile de votare propuse, se află la parter și îndeplinesc toate condițiile logistice, necesare pentru buna desfășurare a procesului electoral (spațiu suficient pentru amplasarea cabinelor de vot și a pieselor de mobilier necesare desfășurării activității Biroului electoral, condițiile pentru depozitarea în siguranță a buletinelor de vot), secțiile de votare sunt dotate cu toate utilitățile (energie electrică, apă, încălzire, rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități);
  • fondurile necesare înființării celor patru secții de votare sunt prevăzute în bugetul local;
 • în temeiul art. 63 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 68 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dispun

 • Art. 1. – Se aprobă modificarea delimitării și înființarea a patru secții de votare, aflate în limita administrativ-teritorială a orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.
 • Art. 2. – Celelalte arondări aflate în limita administrativ-teritorială a orașului Popești- Leordeni rămân neschimbate.
 • Art. 3. – Dispoziția se va comunica persoanei autorizate să opereze în Registrul electoral, în cel mult 48 de la intrarea în vigoare a acesteia iar modificările de orice natură aprobate prin avizul conform al Autorității Electorale Permanente sunt operate de aceasta, în cel mult 48 de ore de la data comunicării Dispoziției primarului.
 • Art. 4. – Prezenta dispoziție va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Ilfov, Autorității Electorale Permanente – Biroul Județean Ilfov și va fi adusă la cunoștința publică celor interesați în termenul prevăzut de lege.
 • Art. 5. – Prezenta dispoziția poate fi contestată conform art. 1, art. 7 și art. 11 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la autoritatea sau instanța competentă material și teritorial.

Dipoziția nr. 434 din 28.9.2018

Document semnat
Dipoziția nr. 434 (180.4 KB)