Dispoziție
privind împuternicirea unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Popeşti-Leordeni în vederea atestării calităţii de cătăţean cu drept de vot si a domiciliului susţinătorilor

 • Avînd în vedere referatul de specialitate al secretarului oraşului Popeşti-Leordeni, înregistrat sub nr. 13036/31.08.2018, privind împuternicirea unor funcţionari din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Popeşti-Leordeni pentru a atesta calitatea de cetăţean cu drept de vot şi a domiciliului susţinătorilor listelor îndosariate si anexate solicitării Comitetului de Iniţiativă pentru Promovarea Propunerii Legislative a Cetăţenilor de Revizuire a Constituţiei României;
 • în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, cu modificările şi completările ulterioare;
 • în temeiul art. 68 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Dispun

 • Art. 1. Începând cu data prezentei se împuternicesc să ateste calitatea de cetăţean cu drept de vot şi a domiciliului susţinătorilor din documentaţia depusă de către Comitetul de Iniţiativă pentru Promovarea Propunerii Legislative a Cetăţenilor de Revizuire a Constituţiei României, după cum urmează:
  • Pavel Greti Gianina;
  • Bostan Laurenţiu;
  • Cazacu Maria Cristina;
  • Chirilă Iulia.
 • Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii completează responsabilităţile şi atribuţiile prevăzute prin fişa postului.
 • Art. 3. Primarul şi Secretarul oraşului Popeşti-Leordeni, prin persoanele nominalizate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei Dispoziţii.

Dipoziția nr. 379 din 4.9.2018

Document semnat
Dipoziția nr. 379 (36.33 KB)