Anunț privind selecția candidaților pentru funcția de DIRECTOR ECONOMIC al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL S.R.L

Consiliul de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L, persoană juridică română cu sediul social în Popești-Leordeni, Piața Sfânta Maria, nr. 1, construcția C1, camera Nr. 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov cu nr. J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018 organizează în perioada 8.10.2018 - 18.10.2018, selecția și interviul pentru funcția de:

Director Economic

Etapele selecției:

 1. Depunerea dosarelor candidaților: 8.10.2018 – 10.10.2018 în intervalul 8:00-16:00;
 2. Afișarea rezultatelor etapei de selecție a dosarelor: 11.10.2018 în intervalul 8:00-12:00;
 3. Contestarea rezultatului etapei de selecție a dosarelor: în intervalul 11.10.2018 începând cu ora 12:00 până pe data de 12.10.2018 ora 12:00;
 4. Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatului final: 12.10.2018 în intervalul 12:00-16:00;
 5. Interviul candidaților: 15.10.2018 începând cu ora 17:00;
 6. Afișarea rezultatelor interviurilor: 16.10.2018 în intervalul 8:00-12:00;
 7. Contestarea rezultatului interviurilor: în intervalul 16.10.2018 începând cu ora 12:00 până pe data de 18.10.2018 ora 12:00;
 8. Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatului final: 18.10.2018 în intervalul 12:00-16:00.

In cadrul interviului vor fi evaluate cunoștințele privind: studiile economice, guvernanța corporativă și abilitățile manageriale.

Condiții generale si specifice de participare

Condiții de participare:

1. Generale

1.1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

1.2. cunoașterea limbii române (scris și vorbit);

1.3. stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale valabile;

1.4. capacitate deplină de exercițiu;

1.5. capacitate de analiză și sinteză, gândire strategică;

1.6. abilitați de comunicare;

1.7. nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;

1.8. să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002, pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.

2. Specifice

2.1. Absolvent de studii universitare cu diplomă de licență în domeniul economic;

2.2. Experiența in management sau in activitatea de conducere a unor instituții publice ori societăți comerciale din sectorul privat – minim 4 ani;

2.3. Cunoașterea legislației privind achizițiile publice Legea 98/2016, legea societăților comerciale nr. 31/1990 si a ordonanței privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice OUG 109/2011;

2.4. Cunoașterea actului normativ privind organizarea și funcționarea societății comerciale unde candidatul și-a depus candidatura;

Criterii de selecție:

- Îndeplinirea criteriilor generale si specifice si a celor cerute prin OUG 109/2011;

- Cunoștințe in afaceri specifice obiectului de activitate al societății comerciale unde candidatul și-a depus candidatura;

- Experiență în elaborarea și dezvoltarea de strategii de afaceri;

- Experiența in managementul sau în activitatea de conducere sau administrare a unor societăți comerciale din sectorul privat – minim 4 ani;

- abilitați manageriale evaluate pe baza următoarelor criterii:

 1. capacitatea de analiza si sinteza – 25%
 2. abilitați de comunicare scris si vorbit – 25%
 3. orientare către rezultate – 25%
 4. capacitate de luare a deciziilor – 25%

Constituie un avantaj:

• experiență în activitatea de consultanță economică;

• studii postuniversitare, de masterat sau doctorale în domeniul de activitate al societății;

• cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională la nivelul C2 conform European Language Levels – Self Assesement Grid;

Documente necesare depunerii candidaturii:

1. CV format Euro Pass + scrisoare de intenție;

2. Cazier judiciar;

3. Copii legalizate după actele de studii (pentru cei care au finalizat studiile în străinătate este necesară dovada echivalării studiilor eliberată de Ministerul Educației și Cercetării Științifice — Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor);

4. Copie act identitate;

5. Copie carte de muncă/ extras Revisal/documente doveditoare care să ateste experiența în consultanța în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți comerciale din sectorul privat;

6. Declarație de consimțământ prin care candidatul își exprima acordul pentru a procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare prin selecție si de a se putea verifica informațiile furnizate (model declarație se va descarcă de pe site-ul societății);

7. Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior depunerii candidaturii, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Adeverința va conține in clar numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia in formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

8. Declarație pe propria răspundere prin care candidatul va confirma ca nu se află în într-una din situațiile prevăzute la art. 6 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice sau ca nu a suferit o condamnare pentru infracțiunea legată de conduita profesională (modelul declarației se va descarcă de pe site-ul societății)

9. Declarație scrisă pe propria răspundere din care sa reiasă că nu a fost sancționat pentru acte de concurență neloială;

10. Proiect al unui plan de management care sa conțină o propunere de strategie de conducere a societății pentru care se aplica (maxim 2 pagini)

11. Scrisoare de recomandare (opțional).

Candidaturile și documentele solicitate se vor depune, în plic închis și sigilat la registratura societății din Popești-Leordeni, Piața Sfânta Maria, nr. 1, construcția C1, camera nr. 3, unde vor primi un număr de înregistrare și data certă a depunerii.

Plicul va avea menționat "Candidatura pentru funcția de Director Economic – Departament Economic al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L”, precum și numele, prenumele și domiciliul candidatului.

Rezultatul selecției dosarelor și programarea pentru interviu (data, locul, ora) se vor publica în termen maxim de o zi lucrătoare de la data limită de depunere a acestora, pe www.salubrizareppl.ro si la sediul societății din Orașul Popești-Leordeni, Piața Sfânta Maria, Nr. 1, Construcția C1, Camera Nr. 3.