Formulare și acte necesare Compartiment Stare Civilă

Declararea şi înregistrarea naşterii

Naşterea se înregistreză la S.P.C.L.E.P. sau la primăria unitătii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul.

Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii:

 1. 30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viată;
 2. 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;
 3. 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile;
 4. 30 de zile pentru copilul, cu vârsta de până la un an, găsit sau părăsit de mamă în maternitate.

În termenele prevăzute se cuprinde atât ziua naşterii, respectiv a găsirii, cât şi ziua în care se face declaratia.

Când declaratia naşterii a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute, dar înăuntrul unui an de la data naşterii, înregistrarea actului se face cu aprobarea primarului, dată pe declaratia scrisă. În cuprinsul declaratiei se mentionează motivul întârzierii.

Înregistrarea naşterii se face în baza următoarelor documente:

 1. certificatul medical constatator al naşterii;
 2. actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă (original);
 3. certificatul de căsătorie al părintilor copilului, dacă sunt căsătoriti (original);
 4. dacă părintii sunt căsătoriti dar poartă nume de familie diferit, se solicită declaratia scrisă, semnată de ambii părinti, exclusiv in fata ofiterului de stare civila care inregistreaza nasterea, cu privire la numele de familie pe care îl va dobândi copilul (se vor prezenta C.I. parinti + certificat de căsătorie - originale);
 5. dacă părintii nu sunt căsătoriti şi tatăl copilului îl recunoaşte, se anexează declaratia de recunoaştere a copilului dată exclusiv în fata ofiterului de stare civilă care înregistrează naşterea, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimtământul mamei, dat de asemenea, exclusiv în fata ofiterului de stare civilă care înregistrează naşterea (se vor prezenta C.I. părinţi + certificate de naştere părinţi - originale);

Înregistrarea căsătoriei

 1. Declaraţie de căsătorie, ce urmează a fi completată la serviciul stare civilă, în ziua depunerii actelor necesare încheierii căsătoriei.

Căsătoria se va încheia după trecerea unui termen de 10 zile calendaristice, de la data depunerii actelor.

Căsătoria se încheie la serviciul de stare civilă al primăriei unde unul din viitorii soţi au domiciliul sau reşedinţa.

La încheierea căsătoriei este necesară prezenţa a doi martori, care se vor legitima cu actele de identitate.

În cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau sunt surdo-muţi, este obligatorie prezenţa unui interpret autorizat de ministerul justiției care va prezenta actul de identitate, parafa sau ştampila şi autorizaţia de funcţionare, original şi copie.

Odată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele documente:

Cetățeni români

 1. acte de identitate valabile, în original
 2. certificatul de naștere, în original
 3. certificatul medical privind starea sănătății, valabil 30 zile de la data emiterii, care trebuie să conțină mențiunea că persoana se poate căsători;
 4. copie acte de identitate a doi martori, care vor fi prezenți la oficierea căsătoriei;
 5. după caz: acte, în original și în copii legalizate ori certificate de ofițerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare dacă este cazul (certificatul de deces al fostului, certificatul de naștere sau de căsătorie, cu mențiunea de desfacere a căsătoriei, sentința de divorț rămasă definitivă și irevocabilă, certificat divorț).

Cetățeni străini

 1. act de identitate valabil (cu viza valabila);
 2. legitimație de ședere în românia (după caz);
 3. certificat de naștere (original + traducere) – apostilate sau supralegalizate (după caz);
 4. sentința divorț (original + traducere) - apostilate sau supralegalizate (după caz);
 5. certificat de deces (original + traducere);
 6. dovada de la ambasada ( sunt îndeplinite condițiile cerute de legea națională pentru încheierea căsătoriei) sau certificat de capacitate matrimoniala sau de stare civila (după caz);
 7. de la ministerul afacerilor externe o dovadă din care să rezulte că ţara nu are misiune diplomatică în România;
 8. declarație notarială
 9. declarație pe proprie răspundere că îndeplinesc condițiile cerute de legea națională și română pentru încheierea căsătoriei și nu cunosc nici un motiv de natură legala care să împiedice încheierea căsătorie;
 10. certificatul medical privind starea sănătății, valabil 30 zile de la data emiterii, care trebuie să conțină mențiunea că persoana se poate căsători;

Cetățeni români cu domiciliul în străinătate

 1. act de identitate valabil;
 2. certificat de naștere (original);
 3. sentința divorț (original);
 4. certificat de deces (original);
 5. certificat de căsătorie (anterioară);
 6. declarație notarială cu domiciliul din străinătate;
 7. certificat medical prenupțial;

Declararea şi înregistrarea decesului

 1. certificatul medical constatator al decesului întocmit pe formular tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, data certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 2. actul de identitate al persoanei decedate (carte de identitate sau buletin de identitate în cazul cetățeanului român ; pașaport, carnet de identitate sau legitimația provizorie în cazul cetățeanului străin);
 3. certificatul de naştere și căsătorie a persoanei decedate;
 4. livretul militar al persoanei decedate, supusă obligaţiilor militare (până în 50 ani, inclusiv);
 5. actul de identitate al declarantului decesului și acte doveditoare privind rudenia;
 6. pentru copii – certificat de căsătorie sau buletine de identitate părinti;
 7. înregistrarea decesului se face în termen de 3 zile de la data producerii decesului, iar pentru decesele produse prin violenţă sau în cazul găsirii unui cadavru, înregistrarea se va face în termen de 48 ore, socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului, în aceste cazuri fiind necesară şi dovada eliberată de poliţie sau de parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată în privinţa decesului;
 8. în cazul în care decesul nu a fost declarat în termenul prevăzut de lege, pentru înregistrarea acestuia este necesară aprobarea parchetului;
 9. hotărâre judecătoreasca declarativă de moarte, rămasă definitivă și irevocabilă în cazul persoanelor al căror deces a fost stabilit de către instanţa de judecată;

Înregistrarea decesului se face la serviciul stare civila al primăriei în raza căreia s-a produs

Actele necesare înscrierii sentinţelor de stabilire a filiaţiei, tăgada paternităţii, recunoaşterea paternităţii, încuviinţării de nume, completării sau anulării actelor de stare civilă înregistrate de serviciul de stare civilă

 1. hotărâre judecătorească, legalizată, rămasă definitivă şi irevocabilă;
 2. cerere de înscriere a hotărârii judecătorești;
 3. cerere de eliberare a noului certificat de stare civilă, însoțită de vechiul certificat;
 4. actul de identitate al persoanei în al cărui statut civil a intervenit una dintre modificările prezentate mai sus.

Rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora

Rectificarea unor rubrici din actul de stare civilă presupune îndreptarea erorilor materiale comise cu ocazia înregistrărilor de stare civilă.

 1. cererea de rectificare a actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe acestea, întocmită pe formular tip, însoțită de actele doveditoare, se depune la serviciul stare civila care are în păstrare actul de stare civila sau la cel de la locul de domiciliu al solicitantului;
 2. ofițerul de stare civila delegat, care primește cererea, o înregistrează și întocmește un referat motivat cuprinzând rezultatul verificărilor efectuate, propunând modul de soluționare a cererii, pe care îl prezintă spre aprobare primarului localității;
 3. după aprobarea referatului și emiterea dispoziției de către primar, un exemplar al acesteia se înmânează / se transmite solicitantului;
 4. actele doveditoare care se anexează la cererea prin care se solicita rectificarea sunt:
  1. certificate de stare civilă;
  2. sentințe judecătorești;
  3. decizii sau dispoziții privind schimbarea numelui pe cale administrativă.

Eliberarea certificatelor de stare civilă pierdute, sustrase, degradate

 1. certificatele de naştere sau de căsătorie (pierdute, sustrase, degradate) întocmite în baza actelor de stare civilă înregistrate de serviciul stare civilă Popești-Leordeni se eliberează numai titularilor actelor sau reprezentanților legali ai acestora ( pentru copii cu vârsta pana în 14 ani certificatul de naștere se eliberează unuia dintre părinți, iar după împlinirea acestei vârste li se vor elibera personal), în baza unei cereri şi a actului de identitate valabil;
 2. certificatele de deces (pierdute, sustrase, degradate) întocmite în baza actelor de stare civilă înregistrate de serviciul stare civilă Popești-Leordeni se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite, în baza unei cereri, a actelor doveditoare privind rudenia şi a actului de identitate al solicitantului;
 3. cetăţenii ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate la primării din alte localităţi şi nu se pot deplasa personal, în vederea obţinerii certificatelor respective, pot depune personal o cerere la serviciul de stare civilă pe teritoriul căruia au domiciliul sau reşedinţa (fapt ce rezultă din actul de identitate prezentat), care va solicita primăriei la care a fost înregistrat actul de stare civilă, transmiterea prin poştă a certificatului solicitat, iar după primire, acesta va fi înmânat personal solicitantului;
 4. cetăţenii romani ale căror acte de naştere sau căsătorie au fost înregistrate la serviciul stare civilă Popești-Leordeni pot solicita eliberarea certificatului respectiv şi prin împuternicit cu procură specială eliberată numai în vederea procurării certificatului de stare civilă solicitat, autentificată în românia, de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de domiciliu sau reşedinţă sau la notar cu apostila convenţiei de la haga (titularii actelor aflați în situația prezentata mai sus care au împlinit vârsta de 14 ani vor da procura în nume propriu).

Eliberarea extrasului multilingv (naștere, căsătorie, deces)

 1. cerere;
 2. actul de identitate (original) al titularului extrasului sau al persoanei care îl reprezintă;
 3. procura specială în cazul persoanelor împuternicite;
 4. taxă eliberare extras multilingv – 66 lei.

*taxa se plătește la caseria din incinta Primăriei Popești-Leordeni (P-ta Sf. Maria, nr. 1).

Eliberarea dovezilor de celibat

 1. dovezile de celibat se eliberează numai titularului actului în baza unei cereri şi a actului de identitate valabil, de la serviciul stare civila unde a fost înregistrată nașterea;
 2. cetăţenii romani ale căror acte de naştere au fost înregistrate la serviciul stare civilă a localității Popeşti-Leordeni, pot solicita eliberarea dovezii de celibat şi prin împuternicit cu procură specială eliberată numai în vederea procurării dovezii solicitate, autentificată în românia, de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de domiciliu sau reşedinţă sau la notar cu apostila convenţiei de la haga ( titularii actelor aflați în situația prezentata mai sus care au împlinit vârsta de 14 ani vor da procura în nume propriu).

Înregistrarea actelor de stare civilă încheiate în străinătate

Cererea de transcriere a actelor de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite în străinătate, la autorităţile locale competente, se adresează primăriei localităţii în raza căreia îşi are domiciliul titularul actului, iar dacă nu au avut vreodată domiciliul în România, la S.P.C.E.P – Sector 1 București, care se va prezenta personal sau prin împuternicit cu procura speciala, cu următoarele acte:

Transcriere naştere

 1. certificat / extras de naștere (original) – neapostilat / apostilat / supralegalizat;
 2. traducere legalizata în limba română ( notar român / ambasadă);
 3. certificat de naștere tata;
 4. certificat de naștere mama;
 5. certificat de căsătorie părinţi;
 6. act de identitate tata (CI / CIP / pașaport);
 7. act de identitate mama (CI / CIP / pașaport);
 8. dovada cu ultimul domiciliu din România al părintelui care solicita – pentru cetățeni romăni cu domiciliul în străinătate;
 9. dovadă desfacere căsătorie anterioara;
 10. declarație cu domiciliul copilului;
 11. acordul părintelui cetățean străin – pentru cetățeni moldoveni;
 12. procura pentru transcrierea nașterii fiului / fiicei ...... și obținerea certificatului de naștere romanesc + precizez ca domiciliul copilului va fi ..........;
 13. act de identitate procurator.

Transcriere căsătorie

 1. certificat / extras de căsătorie (original) – neapostilat / apostilat / supralegalizat;
 2. traducere legalizată în limba română ( notar român / ambasadă);
 3. certificat de naștere soț;
 4. certificat de naștere soție;
 5. act de identitate soț (CI / CIP / pașaport);
 6. act de identitate soție (CI / CIP / pașaport);
 7. dovada cu ultimul domiciliu din România– dacă soțul care solicita este cetățean român cu domiciliul în străinătate;
 8. dovada desfacere căsătorie anterioară;
 9. declarație cu numele purtat în căsătorie, regimul matrimonial ales +
  • precizez că numele purtat în căsătorie va fi: soțul ............. / soția .............. ,
  • suntem de acord ca legea aplicabilă să fie cea română,
  • nu am mai solicitat transcrierea certificatului de căsătorie;
 10. procura pentru transcrierea căsătoriei dintre ............ și obținerea certificatului de căsătorie romanesc;
 11. act de identitate procurator.

Transcriere deces

 1. certificat / extras de deces (original) – neapostilat / apostilat / supralegalizat;
 2. act de identitate persoana decedată (CI / CIP / pașaport), în original;
 3. traducere legalizată în limba română ( notar român / ambasadă);
 4. certificat de naștere persoana decedată;
 5. certificat de căsătorie persoana decedată;
 6. dovada desfacere căsătorie anterioara;
 7. act de identitate persoana decedata ( CI / CIP / pașaport );
 8. dovada cu ultimul domiciliu din România – dacă persoana decedata este cetățean român cu domiciliul în străinătate;
 9. procura pentru transcrierea decesului ............... și obținerea certificatului de deces românesc;
 10. act de identitate procurator

Înscriere mențiuni (căsătorie și divorț pe actul de naștere) – căsătoria și divorțul s-au produs în străinătate, iar actul de căsătorie nu s-a transcris în România

 1. certificat de căsătorie / sentință divorț (original) – neapostilat / apostilat / supralegalizat;
 2. traducere legalizată în limba română ( notar român / ambasadă);
 3. certificat de naștere;
 4. declarație cu numele purtat în căsătorie;
 5. declarație cu numele purtat după divorț;
 6. investire cu formula executorie de la Tribunal – dacă sentința de divorț s-a pronunțat într-un stat ne-membru al Uniunii Europene;
 7. procura pentru înscrierea căsătoriei și divorțului și obținere certificat de naștere cu mențiuni + precizez că numele purtat în căsătorie va fi....... / precizez ca numele după divorț va fi............;
 8. act de identitate procurator.

Înscriere mențiuni (divorț pe actul de căsătorie)

 1. sentința divorț (original) - neapostilat / apostilat / supralegalizat;
 2. traducere legalizată în limba română ( notar român / ambasadă);
 3. certificat de naștere;
 4. certificat de căsătorie;
 5. declarație cu numele purtat după divorț;
 6. investire cu formula executorie de la Tribunal– dacă sentința de divorț s-a pronunțat într-un stat ne-membru al Uniunii Europene;
 7. procura pentru înscrierea divorțului și obținere certificat de căsătorie cu mențiune + precizez că numele purtat în căsătorie va fi....... / precizez ca numele după divorț va fi............;
 8. act de identitate procurator.

Înscriere mențiuni (căsătorie / divorț / deces / schimbare de nume)

 1. document schimbare nume (original) - neapostilat / apostilat / supralegalizat;
 2. traducere legalizată în limba română ( notar român / ambasadă);
 3. certificat de naștere;
 4. certificat de căsătorie;
 5. procura pentru înscrierea schimbării de nume și obținere certificat de naștere sau certificat de căsătorie cu noul nume;
 6. act de identitate procurator.

Actele necesare în vederea schimbării numelui de familie şi/sau a prenumelui

 1. Cerere de schimbare de nume, înregistrata și contrasemnata serviciul de stare civila de la domiciliu sau de la ultimul al cetățeanului roman cu domiciliul în străinătate – pentru publicarea în monitorul oficial;
 2. cerere tip completată de solicitant, cu domiciliul sau ultimul domiciliu pe teritoriul localității Popeşti-Leordeni care trebuie să se prezinte personal sau prin împuternicit cu procura speciala, autentificată în românia, de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de domiciliu sau notar public străin (pe care trebuie sa fie aplicata apostila conform convenției de la Haga);
 3. monitorul oficial în care a fost publicată schimbarea numelui;
 4. certificate de stare civilă originale;
 5. actul de identitate (carte de identitate sau, după caz pașaport);
 6. declaraţia de consimțământ, autentificată de un notar public, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun, purtat în timpul căsătoriei;
 7. acte care să justifice cererea de schimbare a numelui de familie şi / sau a prenumelui;
 8. cazier judiciar şi fiscal;
 9. Memoriu prin care persoana în cauză să justifice motivat schimbarea numelui sau prenumelui.

Pentru toți minorii cererile privind publicarea în monitorul oficial și de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui se depun și se semnează de unul dintre părinţi, fiind necesar acordul dat în forma autentica a celuilalt părinte, iar pentru cei care au împlinit vârsta de 14 ani cererile vor fi semnate și de către aceștia.

Cetățenii romani cu domiciliul în străinătate vor prezenta în locul cazierului fiscal o declarație autentificata din care sa rezulte ca nu au datorii fata de statul roman, autentificată în România, de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de domiciliu sau notar public străin (pe care trebuie sa fie aplicata apostila conform convenției de la Haga).

Cererea de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui privind pe cetăţeanul roman cu domiciliul în străinătate, se depune împreună cu actele prezentate mai sus, la primăria ultimului domiciliu avut în România, prezentând o dovadă în acest sens, eliberată de birourile de evidenta a persoanelor, iar dacă nu a avut niciodată domiciliu în România, la primăria sectorului 1 al municipiului București.

Cererile de schimbare a numelui pe cale administrativa privind persoanele fără cetățenie domiciliate în România se soluționează în aceleași condiții ca și ale cetățenilor români.

Eliberarea livretelor de familie

Livretele de familie se eliberează la cererea scrisă a reprezentanţilor familiilor care au domiciliul în Popeşti-Leordeni, în baza următoarelor acte, după caz:

 1. actele de identitate ale părinţilor, originale;
 2. certificatele de naştere ale copiilor minori, originale şi actele de identitate ale copiilor minori care au vârsta peste 14 ani, originale
 3. certificatul de căsătorie al părinţilor, original;
 4. certificatul de deces al unuia dintre soţi, original;
 5. hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, din care să rezulte cărui părinte au fost încredinţaţi copiii, original;
 6. documente care atestă modificarea relaţiilor de autoritate parentală, încredinţare sau plasament familial al copiilor şi, după caz, adopţia copiilor;
 7. reprezentantul familiei are obligația sa solicite personal serviciului de stare civilă al primăriei în a cărei raza teritoriala are domiciliul completarea livretului de familie pentru orice situație apăruta ulterior emiterii documentului (în baza unei cereri, act de identitate valabil, documentul original si copia acestuia care atesta modificarea intervenita).

Divorț pe cale administrativă

 1. actele de identitate ale soților;
 2. certificatul de căsătorie;
 3. certificatele de naștere ale soților;
 4. livretul de familie;
 5. taxă divorț pe cale administrativă.*

*taxa este în valoare de 921 lei, sumă care se plătește la caseria din incinta Primăriei Popești-Leordeni (P-ta Sf. Maria, nr. 1).

Actele se depun personal de către ambii soți la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau la primăria de la ultima locuința comuna a soților.

În a 30 a zi de la data depunerii dosarului se va completa declarația de stăruința de către ambii soți sau declarația de renunțare de către unul dintre soți.

În max. 5 zile de la data depunerii declarației de stăruința se eliberează certificatele de divorț soților.

Certificat privind componența familiei

Se eliberează gratuit, de către structura de stare civilă în a cărei rază teritorială își are domiciliul, la cererea scrisă, care să ateste componența familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate.
Pentru eliberarea certificatului care atestă componența familiei este necesar consimțământul membrilor familiei, cu excepția copiilor minori, în vederea prelucrării datelor cu caracter personal.
Consimțământul de prelucrare date cu caracter personal poate fi dat în fața ofițerului de stare civilă sau a notarului public.

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.

 1. Cerere Anexa nr. 11 - [ descarcă ]
 2. Act de identitate - original (Soț, soție, copii, după caz)
 3. Certificat de naștere - original (Soț, soție, copii, după caz)
 4. Certificat de căsătorie, dacă este cazul - original
 5. Certificat de deces, dacă este cazul- original
 6. Hotărâre judecătorească de desfacere a căsătoriei prin divorț/Certificat de divorț, dacă este cazul - original
 7. Dispoziții de schimbare a numelui pe cale administrativă, dacă este cazul - original
 8. (Declarație de consimțământ membrii familiei, dacă este cazul - [ descarcă ]