Formulare și acte necesare Direcția de asistență socială Popești-Leordeni

Acte necesare pentru obținerea ajutorului social (legea 416/2001).

 1. Copie acte de identitate toți membri familiei;
 2. Taloane de pensie;
 3. Taloane de alocație;
 4. Adeverințe salariati;
 5. Adeverință de venit de la administrația financiară (strada Lucrețiu Pătrășcanu , nr. 10, penultima stație cu autobuzul 102);
 6. Adeverință oficiul forțelor de muncă Ilfov (în comuna Măgurele);
 7. Adeverințe scolari;
 8. Negație primăria de domiciliu;
 9. Adeverință că nu are In folosință pământ;
 10. Adeverință că nu beneficiază de ajutor social de la primăria de domiciliu;
 11. 1 dosar cu sină;
 12. Persoanele bolnave (care nu au vârsta de pensionare și nu au certificat de handicap) - adeverință de la comisia pentru constatarea incapacității temporare de muncă Ilfov (bld. Nicolae Bălcescu, nr. 17-19);
 13. Stagiu de cotizare (de la Casa de Pensii, Calea Vitan, nr. 19).
 14. Declarație solicitant privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE [ model formular ]

Aceste acte sunt obligatorii

Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere [ model formular ], însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se semnează şi se inainteză de către reprezentantul familiei care poate fi după caz, unul dintre membrii familiei, major, curatorul/tutorele.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se depune la primarul localităţii în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa , titularul (permisul de şedere în cazul cetăţenilor străini),

Plata ajutorului social este asigurată de către A.J.P.I.S Ilfov , prin mandat poştal sau cont bancar.

Veridicitatea datelor comunicate de către beneficiar va fi verificată de către reprezentanţii primăriei, prin anchete sociale.

Beneficiarul de ajutor social are obligaţia de a dovedi, din trei în trei luni, componenţa veniturilor familiei. Neîndeplinirea acestei obligaţii atrage după sine suspendarea ajutorului social.

Persoanele apte de muncă, au obligaţia de a efectua ore de muncă în folosul comunităţii la solicitarea primarului, sunt scutite de efectuarea orelor de muncă în folosul comunităţii următoarele persoane:

 1. mamele cu copii în întreţinere sub vârsta de 7 ani;
 2. persoanele care au împlinit vârsta de pensionare(63 ani);
 3. persoanele cu probleme de sănătate.

La verificarea la domiciliul solicitantului/beneficiarului se iau în cosiderare condiţiile în care locuieşte solicitantul precum şi bunurile pe care acesta le deţine, conform listei bunurilor prevăzute de Legea nr, 416/2001.

Acte necesare pentru obținerea alocației de sustinere a familie.

 1. Copie livret familie;
 2. Copie acte de identitate de la toți membri familiei;
 3. Adeverințe scolari;
 4. Taloane de alocație;
 5. Adeverințe salariați (salariul net);
 6. Taloane de pensie;
 7. Adeverință de venit de la administrația financiară (strada Lucrețiu Pătrășcanu , nr. 10 sau cu metroul pana la statia “Costin Georgian”);
 8. Adeverinţe privind stagiul de cotizare, pentru ambii soţi (de la Casa de Pensii, Calea Vitan, nr. 19).
 9. Declarație solicitant privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE [ model formular ]

Aceste acte sunt obligatorii

Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă pe bază de cerere/declaraţie pe propria răspundere [ model formular ], însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se semnează şi se inainteză de către reprezentantul familiei care poate fi după caz, unul dintre membrii familiei, major, curatorul/tutorele.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se depune la primarul localităţii în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa , titularul ( permisul de şedere în cazul cetăţenilor străini).

Veridicitatea datelor comunicate de către beneficiar va fi verificată de către reprezentanţii primăriei, prin anchete sociale.

Beneficiarul de alocaţie susţinere familie are obligaţia de a dovedi, din trei în trei luni, componenţa veniturilor familiei. Neîndeplinirea acestei obligaţii atrage după sine suspendarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.

la verificarea la domiciliul solicitantului /beneficiarului se iau în cosiderare condiţiile în care locuieşte solicitantul precum şi bunurile pe care acesta le deţine, conform listei bunurilor prevăzute de Legea nr, 416/2001.

Acte necesare pentru angajare ca asistent personal pentru persoana cu handicap.

 1. Copie B.I. asistent personal;
 2. Copie certificat nastere;
 3. Copie certificat căsătorie;
 4. Copie diplomă absolvent cel puțin 8 clase;
 5. Talon pensie - dacă este cazul;
 6. Adeverintă medicală - cabinet S.C MEDIROX, str. Elena Soroiu Stroici, nr. 15;
 7. Cazier;
 8. Adeverinta de venit;
 9. Carte de muncă adusă la zi (declarație notarială dacă nu există carte de muncă);
 10. Acordul scris al bolnavului precum că este de acord să fie îngrijit de către persoana respectivă (dacă este cazul);
 11. Angajament scris, că va avea grijă de bolnav, dat în fața funcționarului public - Primarie;
 12. Copie B.I. bolnav;
 13. Talon pensie bolnav;
 14. Certificat handicap;
 15. 1 dosar cu sină.
 16. Încuviinţare angajare – se ia de la Voluntari, de la D.G.A.S.P.C.-pt asistentul personal, dupa ce se depune cerere la primarie, in tremen de cinci zile.
 17. Declarație solicitant privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE [ model formular ]

Nu au voie sa se angajeze ca asistenti personali persoanele care: nu au implinit varsta de 18 ani, nu au absolvit 8 clase, frecventeaza cursurile de zi ale unei forme de invatamant, sunt pensionare pe caz de boala sau au varsta de peste 63 ani, sunt proprietare de firma sau sunt angajate deja in campul muncii, beneficiare de pensie de urmas.

Acte necesare în vederea întocmirii dosarului pentru serviciul de evaluare persoane adulte cu handicap - Ilfov.

 1. Carte/buletin de identitate (în termen de valabilitate) - copie și original;
 2. Certificat de naștere – copie și original;
 3. Certificat căsătorie/hotărâre de divorț/certificate deces soț – copie și original (pentru femei);
 4. Ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reședința persoana cu handicap, din județul Ilfov - original, efectuată înaintea prezentării la SECPAH;
 5. Adeverință de salariat - original;
 6. Decizie de pensionare: medicală și administrativă (pentru pensie de invaliditate) și administrativă (pensie de limită vârstă) original și copie și talon – original;
 7. Adeverință de venituri , pentru venituri impozabile, de la Administrația financiara - original;
 8. Adeverință de la Primărie pentru venituri neimpozabile - original;
 9. Certificatul de încadrare în grad și tip de handicap (ultimul) - copie;
 10. Scrisoare medicală -tip- de la medicul de familie - original;
 11. Certificat medical cu timbru, adresat comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (care se eliberează de la secretariatele spitalelor) - original, în baza actelor medicale recente;
 12. Bilete de ieșire din spital, recente și de la debutul afecțiunii - original și copie;
 13. Investigații paraclinice, care pot fi completate la solicitarea SECPAH - copie și original;
 14. Referat de la medicul specialist cu istoricul bolii și starea prezentă, adresat CEPAH - original;
 15. Documente medicale de la debutul afecțiunii (copilărie, adolescență - unde este cazul ) - copie și original;
 16. Alte acte care pot să dovedească debutul precoce (ex.:livret militar, decizie pensie invaliditate) - copie și original;
 17. Proces verbal medico-legal în cazul accidentelor de muncă, rutiere, agresiuni - copie și original;
 18. Adeverință socială de la medicul de familie vizată de serviciul social al Primăriei că persoana este netransportabilă;
 19. Două dosare cu șină.

Acte necesare pentru obținerea certificatului de handicap pentru copii.

 1. Copie acte identitate părinti;
 2. Copie certificat căsătorie;
 3. Copie hotărâre divorț/dacă este cazul;
 4. Copie certificat deces/dacă este cazul;
 5. Copie certificat naștere/carte identitate copil;
 6. Adeverințe privind veniturile părinților (din adeverință trebuie să reiasă funcția, salariul, cu specificația "pentru D.G.A.S.P.C. Ilfov");
 7. Certificat medical eliberat de către medicul specialist;
 8. Anchetă socială - se depune cerere la primărie, însoțită de copii acte identitate părinți, copil, copii de pe adeverințele de salariat, copie de pe certificatul eliberat de către medicul specialist;
 9. Anexă la ancheta socială pentru copiii cu dizabilităţi și/sau cerințe educaționale speciale;
 10. Fișă medicală sintetică pentru copii cu dizabilităţi și/sau cerințe educaționale speciale, completată de către medicul de familie ( anexa 7 Ordinul 1985/1305/5805/2016) ;
 11. Fișă de evaluare psihologică în vederea încadrării în grad de handicap (anexa 8 Ordinul 1985/1305/5805/2016) completată de către psihologul clinician;
 12. Fișă psihopedagogică (anexa 9 Ordinul 1985/1305/5805/2016), care înlocuiește traseul educațional;
 13. Copii de pe ultimele analize, bilete ieşire din spital, scrisori medicale.

Pentru prelungirea certificatului de handicap, actele pentru prezentarea la comisie vor fi depuse cu o lună de zile înainte de expirarea certificatului.
D.G.A.S.P.C. Ilfov - bd. Voluntari, nr. 92-94, Voluntari, jud. Ilfov, tel 021.369.58.90, fax 021.369.58.88.

Acte necesare pentru obținerea alocaţia de stat pentru copil.

 1. Cerere tip [ model formular ];
 2. Copie și original buletin mama;
 3. Copie și original buletin tata;
 4. Copie și original certificat naștere copil;
 5. Certificat de căsătorie – original + copie
 6. Extras cont - BRD, Procredit, Volksbank, CEC (doar cont de card), Transilvania, Alpha Banck, Piraeus, Banc Post, ING;
 7. În cazul părinţilor necăsătoriţi, este necesară declaraţia scrisă, în faţa funcţionarului public, din care să reiasă că, unul dintre părinţi este de acord ca alocaţia să fie primită pe numele celuilalt părinte;
 8. În cazul în care familia mai are şi alţi copii în întreţinere este obligatoriu ca toate dosarele de alocaţie sau dacă există alte dosare (indemnizaţie creştere copil, etc.) să fie depuse în acelaşi loc (la primăria de domiciliu);
 9. Un dosar cu şină.
 10. Declarație solicitant privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE [ model tipizat ]

Acte necesare pentru obținerea stimulentului de inserție

 1. Cerere (tip)[ model tipizat ]
 2. Cerere încetare indemnizație (tip)[ model tipizat ]
 3. Declarație art. 11 din O.U.G. 111/2010 (tip)[ model tipizat ]
 4. Declarație cu privire la transferul electronic al CNP-urilor (tip)[ model tipizat ]
 5. Decizia de reîncepere activitate – copie
 6. Decizie de reîncepere activitate + decizie de încetare + copie contract de muncă/acolo unde se schimbă locul de muncă.
 7. Copie și original C.I mama;
 8. Copie și original C.I tata;
 9. Copie și original certificat de naștere copil;
 10. Certificat de căsătorie – original + copie
 11. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal (tip)[ model tipizat ]
 12. Declarație privind documentele depuse (tip)[ model tipizat ]
 13. Un dosar cu șină;

Pentru virarea stimulentului într-un cont bancar, este necesar depunerii dosarului, un extras de cont la una dintre următoarele bănci: B.R.D, ING, Transilvania/Volksbank, Procredit, Alpha Bank, Bancpost, Piraeus și Credit Europe Bank, BCR, CEC.

Pentru stimulentul de inserție, fără ca părintele să solicite în prealabil concediul pt. creștere copil, se solicită aceleași documente ca și la indemnizație creștere copil (mai puțin decizia de suspendare a contractului de muncă) + adeverință salariat.

Acte necesare pentru obținerea indemnizației pentru îngrijirea copilului pana la împlinea vârstei de un an /doi ani/șapte ani pentru copilul cu handicap

 1. Cerere tip [ model formular ];
 2. 1 Dosar cu șină;
 3. Copie C.I/B.I. și originale pt. ambii părinţi;
 4. Copie și original certificat de naștere copil;
 5. Copie și original certificat de căsătorie;
 6. Angajament - tip [ model angajament ];
 7. Declarație - tip [ model angajament ];
 8. Declarație cu privire la transferul electronic al CNP-urilor (tip)[ model tipizat ]
 9. Adeverință angajator - tip din care să rezulte că persoana a realizat venituri cu caracter salarial (obligatoriu 12 luni lucrate înaintea nașterii copilului, sau 12 luni lucrate în ultimii 2 ani, înainte de nașterea copilului), [ model adeverință ];
 10. Copie de pe decizia de suspendare a contractului de muncă - din care să reiasă perioada pentru care se suspendă contractul de muncă (ex : până la împlinirea vârstei de doi ani a copilului);
 11. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal (tip)[ model formular ].
 12. Adeverință pe numele mamei, de la medicul de familie, în care se specifică perioada de concediu medical (pre/postnatal);

Pentru solicitările de indemnizație în cont bancar, se vor aduce extrase de cont numai la una dintre următoarele bănci: BRD, ING, TRANSILVANIA, VOLKSBANK, PROCREDIT, ALPHA BANK, BANCPOST, PIRAEUS și CREDIT EUROPE BANK, BCR, CEC, RAIFFEISEN.

Pentru persoanele care sunt angajate cu alt fel de contracte (prestări servicii, colaborare, drepturi de autor, avocatură etc.) sunt necesare acte suplimentare (relații la tel. D.A.S. Popești-Leordeni, 0371157509; 0723516360).

Notă: Până la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului, celălalt părinte trebuie să solicite, la rândul său, indemnizația pentru creșterea copilului, pentru o perioadă de cel puțin o lună, cu condiția să fi lucrat o perioadă de 12 luni, înainte de nașterea copilului.

În cazul în care părintele se întoarce la serviciu mai devreme are obligația de a anunța D.A.S. Popești-Leordeni sau A.J.P.I.S. Ilfov în maxim 15 zile lucrătoare.

Acte necesare pentru obținerea ajutorului pentru încălzirea locuinței

 1. Cerere tip [ model formular PDF ], [ model formular DOC ]
  [ Cerere și declarație pe propria raspundere format editabil pdf inteligent ] ;
 2. acte de proprietate a locuinței, acolo unde este cazul (contract vânzare-cumpărare cu clauza de întreținere/certificat de moștenitor/hotărâre judecătorească de dobândire a locuinței/autorizație de construcție și proces verbal de recepție/acordul proprietarului);
 3. copii acte de identitate de la toți cei care locuiesc în locuința respectivă, indiferent dacă au, sau nu, aceeași adresă în documentul de identitate;
 4. taloane de pensie;
 5. taloane de alocație;
 6. adeverințe student;
 7. adeverințe salariat – salariul net;
 8. adeverințe de venit de la Administrația financiara Ilfov – pentru persoanele care nu realizează venituri;
 9. adeverințe de la primăriile de domiciliu pentru persoanele care au alt domiciliu, din care să reiasă că nu au solicitat ajutorul de încălzire, adeverințe privind bunurile cu care aceștia figurează în localitățile de domiciliu și pentru persoanele fără venituri, adeverințe de venit;
 10. copie de pe cartea mașinii, în cazul celor care dețin auto/moto.
 11. factura gaze
 12. Declaraţie pe propria răspundere [ model formular ]
 13. Declarație solicitant privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE [ model formular ]

ATENȚIE!

Cererea pentru ajutorul pentru încălzirea locuinței/suplimentul energetic se depune doar in numele proprietarului locuinței (proprietarul trebuie să dețină documente de proprietate . ex. contract vânzare-cumpărare; contract inchiriere, contract comodat, certificat de moștenitor, uzufruct/clauză de intreținere, carte de imobil). Dacă proprietarul este defunct și nu există certificat privind calitatea de moștenitor ajutorul nu se poate solicita.

Pe cerere, alături de proprietar, trebuiesc trecute toate persoanele care locuiesc in același imobil, chiar dacă dețin documente de identitate cu alte adrese. Pentru persoanele care au adresă, pe cartea de identitate, în altă localitate, trebuie se aducă următoarele documente: adeverință de la primăria de domiciliu, din care să reiasă faptul că nu au solicitat ajutor pentru incălzie și certificat fiscal din care să reiasă că nu figurează cu alte proprietăți/bunuri.

Proprietarul și celelalte persoane cu care acesta locuiește trebuie să facă dovada veniturilor pe care le realizează (ex. pentru pensionari -ultimul talon/taloane de pensie/indemnizație handicap/indemnizație creștere copil; pentru salariați -adeverințe de salariați cu salariul net, pentru ultima lună remunerată; pentru persoanele care nu realizează venituri-adeverințe de venit de la administrația financiară de domiciliu; pentru persoanele care realizează venituri din drepturi de autor/inchiriere/etc. - decizie de impunere).

 • Proprietarul și celelalte persoane care locuiesc împreună NU trebuie să dețină:
  • altă locuință
  • teren/terenuri intravilane ( curte +terenuri) in suprafață mai mare de 1000 m.p.
  • mașină cu vechime mai nouă de 10 ani
  • mai mult de un autoturism /motocicletă/remorcă cu vechime mai mare de 10 ani
  • autovehicule , autoutilitare , autocamioane
  • utilaje agricole
  • depozite bancare cu valoare peste 3.000 lei.

Pentru deținătorii de teren extravilan trebuie specificat, in cerere, suprafața terenului si dacă acesta este cultivat sau nu. Pentru deținătorii de autoturism cu vechime mai mare de 10 ani, vă rugăm să prezentați o copie de pe cartea mașinii. Pe facturile de gaze/electricitate este obligatoriu să fie trecut proprietarul sau unul dintre proprietarii locuinței, în viață. În situațiile in care titularul contractului de gaze/electricitate este decedat, trebuie actualizate datele din contract.

Foarte important: orice modificare apărută după depunerea cererii de ajutor incălzire (prin modificare se înțelege: venituri majorate; un membru de familie in plus sau in minus) , trebuie adusă la cunoștința funcționarilor D.A.S. Popești-Leordeni printr-o cerere de modificare. La solicitarea A.J.P.I.S. Ilfov, pe perioada sezonului rece (noiembrie 2021-martie 2022) se vor face verificări la domiciliul beneficiarilor/solicitanților de ajutor incălzire.

Informații utile: Măsuri de sprijin conform legii 226/2021 - Consumatorul vulnerabil, Măsură de compensare conform OUG 118/2021 pentru consumul de energie electrică și gaze naturale.

Pliant informativ privind compensarea consumului de energie electrică și gaze.