Formulare și acte necesare Direcția de asistență socială Popești-Leordeni

Acte necesare pentru obținerea venitului minim de incluziune.

 1. Formularul standard de cerere VMI, care conţine date privind solicitantul şi date privind componenţa familiei;
 2. Declaraţia pe propria răspundere;
 3. Angajamentul de plată (pentru situaţiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit);
 4. Actul de identitate al solicitantului şi al membrilor familiei;
 5. Adeverinţe de venit pentru toate sursele de venit;
 6. Certificat de naştere pentru fiecare copil;
 7. Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei;
 8. Dovada şcolarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 16 ani;
 9. Alte documente specifice situaţiei solicitantului/beneficiarului.

Componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal vor fi verificate/validate prin SNIAS.

În cazul în care verificarea/validarea prevăzută la alin. (1) nu este posibilă, reprezentantul familiei prezintă, la solicitarea personalului serviciului public de asistenţă socială, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, următoarele documente:

 • a. certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiei;
 • b. certificatul de căsătorie;
 • c. hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
 • d. hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
 • e. hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;
 • f. hotărârea judecătorească prin care se dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti către persoana desemnată, conform prevederilor art. 104 şi art. 105 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • g. decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
 • h. hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
 • i. actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească;
 • j. hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
 • k. hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
 • l. după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

• Cuantumul ajutorului de incluziune acordat familiei/persoanei singure reprezintă diferența dintre cuantumul maxim prevăzut de lege - 275 lei/lună/membru de familie sau 400 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel putin 65 de ani și cuantumul venitului net ajustat calculat conform legii.

• Cuantumul maxim, pentru beneficiarii care nu obțin niciun venit, este de 275 lei/lună/ membru de familie, iar, în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, cuantumul maxim este de 400 lei/lună.

• Cuantumul ajutorului pentru familia cu copii este stabilit în funcție de nivelul venitului net lunar ajustat și numărul de copii din familie:

• Pentru familia beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
◦ 107 lei, pentru familia cu un copil;
◦ 214 lei, pentru familia cu 2 copii;
◦ 321 de lei, pentru familia cu 3 copii;
◦ 428 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.

• Pentru familia monoparentală beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
◦ 120 de lei, pentru familia cu un copil;
◦ 240 de lei, pentru familia cu 2 copii;
◦ 360 de lei, pentru familia cu 3 copii;
◦ 480 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.

• Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
◦ 85 de lei, pentru familia cu un copil;
◦ 170 de lei, pentru familia cu 2 copii;
◦ 255 de lei, pentru familia cu 3 copii;
◦ 340 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi

• Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/ lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
◦ 110 lei, pentru familia cu un copil;
◦ 215 lei, pentru familia cu 2 copii;
◦ 325 de lei, pentru familia cu 3 copii;
◦ 430 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi

*Dacă din calcul rezultă o sumă mai mică de 50 de lei, atunci se acordă 50 de lei.

Precizări:
Pentru calculul venitului net lunar ajustat se iau în considerare toate sumele primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei în luna anterioară solicitării VMI, cu excepţia următoarelor venituri:
a. sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b. alocaţia de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;
c. sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susţinerea educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;
d. sumele primite din activitatea desfăşurată ca zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele obţinute în calitate de prestator casnic în baza Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic;
e. sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;
f. sumele primite ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice, precum şi sumele cu titlu de ajutor de urgenţă primite de la bugetul de stat sau local.
g. stimulentul educaţional acordat potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
h. sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri ori sprijin financiar pentru situaţii excepţionale;
i. ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi suplimentul pentru energie acordate în baza Legii nr. 226/2021, cu modificările ulterioare;
j. indemnizaţia lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările şi completările ulterioare, şi indemnizaţia lunară de hrană prevăzută de Legea nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei;
k. sumele primite cu titlu de sprijin, asigurate din bugetul de stat sau fonduri nerambursabile, acordate în baza legii sau în baza programelor operaţionale aprobate.

Acte necesare pentru angajare ca asistent personal pentru persoana cu handicap.

 1. Carte identitate asistent personal;
 2. Certificat nastere;
 3. Certificat căsătorie;
 4. Diplomă absolvent cel puțin 8 clase;
 5. Talon pensie - dacă este cazul;
 6. Cazier;
 7. Adeverinta de venit;
 8. Carte de muncă adusă la zi (declarație notarială dacă nu există carte de muncă);
 9. Acordul scris al bolnavului precum că este de acord să fie îngrijit de către persoana respectivă (dacă este cazul);
 10. Angajament scris, că va avea grijă de bolnav, dat în fața funcționarului public - Primarie;
 11. Carte identitate bolnav;
 12. Talon pensie bolnav;
 13. Certificat handicap;

Nu au voie să se angajeze ca asistenți personali persoanele care: nu au împlinit vârsta de 18 ani, nu au absolvit 8 clase, frecventează cursurile de zi ale unei forme de învatamant, sunt pensionare pe caz de boală sau au vârsta de peste 63 ani, sunt proprietare de firmă sau sunt angajate deja în câmpul muncii, beneficiare de pensie de urmaș.

Acte necesare pentru depunere dosar indemnizație handicap, pe numele bolnavului, respectiv pe numele reprezentantului legal al copilului cu handicap grav.

 1. Act identitate bolnav/reprezentant legal;
 2. Certificat handicap;
 3. Talon pensie/alocație;
 4. Cerere;
 5. Extras cont, dacă este cazul;
 6. Declarație prelucrare date cu caracter personal [ model formular ]

Acte necesare pentru obținerea alocaţia de stat pentru copil.

 1. Cerere tip [ model formular ];
 2. buletine părinți
 3. certificat căsătorie
 4. certificatul de naștere al/ale copilului/copiilor
 5. Declarație prelucrare date cu caracter personal [ model formular ]

Alocația se virează prin poștă. Pentru virarea alocației într – un cont bancar, este necesar depunerii dosarului, un extras de cont la una dintre următoarele bănci:
B.R.D., ING, Transilvania/Volksbank, Procredit, Alpha Bank, Bancpost, Piraeus și Credit Europe Bank, B.C.R., RAIFFEISEN .

Solicitantul/solicitanta alocației de stat pentru copii, trebuie să fie NEAPĂRAT titularul/titulara extrasului bancar.

Acte necesare pentru obținerea stimulentului de inserție

 1. Cerere (tip)[ model tipizat ]
 2. Cerere încetare indemnizație (tip)[ model tipizat ]
 3. Declarație art. 11 din O.U.G. 111/2010 (tip)[ model tipizat ]
 4. Declarație cu privire la transferul electronic al CNP-urilor (tip)[ model tipizat ]
 5. Decizia de reîncepere activitate – copie
 6. Decizie de reîncepere activitate + decizie de încetare + copie contract de muncă/acolo unde se schimbă locul de muncă.
 7. C.I mama;
 8. C.I tata;
 9. Certificat de naștere copil;
 10. Certificat de căsătorie
 11. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal (tip)[ model tipizat ]
 12. Opis (tip)[ model tipizat ]

Pentru virarea stimulentului într-un cont bancar, este necesar depunerii dosarului, un extras de cont la una dintre următoarele bănci: B.R.D, ING, Transilvania/Volksbank, Procredit, Alpha Bank, Bancpost, Piraeus și Credit Europe Bank, BCR, CEC.

Pentru stimulentul de inserție, fără ca părintele să solicite în prealabil concediul pt. creștere copil, se solicită aceleași documente ca și la indemnizație creștere copil (mai puțin decizia de suspendare a contractului de muncă) + adeverință salariat.

Acte necesare pentru obținerea indemnizației pentru îngrijirea copilului pana la împlinea vârstei de un an /doi ani/șapte ani pentru copilul cu handicap

 1. Cerere tip [ model formular ];
 2. C.I. ambii părinţi;
 3. Certificat de naștere copil;
 4. Certificat de căsătorie;
 5. Angajament - tip [ model angajament ];
 6. Declarație - tip [ model angajament ];
 7. Declarație cu privire la transferul electronic al CNP-urilor (tip)[ model tipizat ]
 8. Adeverință angajator - tip din care să rezulte că persoana a realizat venituri cu caracter salarial (obligatoriu 12 luni lucrate înaintea nașterii copilului, sau 12 luni lucrate în ultimii 2 ani, înainte de nașterea copilului), [ model adeverință ];
 9. Copie de pe decizia de suspendare a contractului de muncă - din care să reiasă perioada pentru care se suspendă contractul de muncă (ex : până la împlinirea vârstei de doi ani a copilului);
 10. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal (tip)[ model formular ].
 11. Adeverință pe numele mamei, de la medicul de familie, în care se specifică perioada de concediu medical (pre/postnatal sau copii de pe concediile medicale);
 12. Opis (tip)[ model tipizat ]

Pentru solicitările de indemnizație în cont bancar, se vor aduce extrase de cont numai la una dintre următoarele bănci: BRD, ING, TRANSILVANIA, VOLKSBANK, PROCREDIT, ALPHA BANK, BANCPOST, PIRAEUS și CREDIT EUROPE BANK, BCR, CEC, RAIFFEISEN.

Pentru persoanele care sunt angajate cu alt fel de contracte(prestări servicii, colaborare, drepturi de autor, avocatură etc.) sunt necesare acte suplimentare (relații la tel. D.A.S. Popești-Leordeni, 0311313430; 0723516360).

Notă: Până la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului, celălalt părinte trebuie să solicite, la rândul său, indemnizația pentru creșterea copilului, pentru o perioadă de cel puțin o lună, cu condiția să fi lucrat o perioadă de 12 luni, înainte de nașterea copilului.

În cazul în care părintele se întoarce la serviciu mai devreme are obligația de a anunța D.A.S. Popești-Leordeni sau A.J.P.I.S. Ilfov în maxim 15 zile lucrătoare.

Acte necesare pentru obținerea ajutorului pentru încălzirea locuinței

 1. Acte identitate de la toate persoanele care locuiesc, fizic, la adresa respectivă;
 2. adeverințe salariat – salariul net;
 3. talon/taloane de pensie;
 4. Decizie încetare contract de muncă/contract de munca, dacă este cazul;
 5. Document care să ateste proprietatea;
 6. Cartea mașinii, dacă este cazul;
 7. Facturi gaze și electricitate;
 8. Declarație prelucrare date cu caracter personal [ model formular ]
 9. Cerere tip [ model formular PDF ], [ model formular DOC ]
  [ Cerere și declarație pe propria raspundere format editabil pdf inteligent ];

Pentru persoanele cu domiciliul in alta localitate, pe cartea de identitate sunt necesare următoarele documente:

 1. Adeverință de venit de la administrația financiara, dacă este cazul;
 2. Certificat fiscal de la primăria de domiciliu;
 3. Adeverință/negație de la primăria de domiciliu, din care să reiasă că nu a solicitat ajutor pentru încălzire.

ÎNDRUMĂRI!

CEREREA PENTRU AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI / SUPLIMENTUL ENERGETIC SE DEPUNE DOAR IN NUMELE PROPRIETARULUI LOCUINȚEI ( PROPRIETARUL TREBUIE SĂ DEȚINĂ DOCUMENTE DE PROPRIETATE . EX. CONTRACT VÂNZARE-CUMPĂRARE; CONTRACT INCHIRIERE, CONTRACT COMODAT, CERTIFICAT DE MOȘTENITOR , UZUFRUCT/CLAUZĂ DE INTREȚINERE, CARTE DE IMOBIL ). DACĂ PROPRIETARUL ESTE DEFUNCT ȘI NU EXISTĂ CERTIFICAT PRIVIND CALITATEA DE MOȘTENITOR, AJUTORUL NU SE POATE SOLICITA .

PE CERERE , ALĂTURI DE PROPRIETAR, TREBUIESC TRECUTE TOATE PERSOANELE CARE LOCUIESC IN ACELAȘI IMOBIL , CHIAR DACĂ DEȚIN DOCUMENTE DE IDENTITATE CU ALTE ADRESE . PENTRU PERSOANELE CARE AU ADRESĂ , PE CARTEA DE IDENTITATE , ÎN ALTĂ LOCALITATE , TREBUIE SE ADUCĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE: ADEVERINȚĂ DE LA PRIMĂRIA DE DOMICILIU , DIN CARE SĂ REIASĂ FAPTUL CĂ NU AU SOLICITAT AJUTOR PENTRU INCĂLZIE ȘI CERTIFICAT FISCAL DIN CARE SĂ REIASĂ CĂ NU FIGUREAZĂ CU ALTE PROPRIETĂȚI /BUNURI .

PROPRIETARUL ȘI CELELALTE PERSOANE CU CARE ACESTA LOCUIEȘTE TREBUIE SĂ FACĂ DOVADA VENITURILOR PE CARE LE REALIZEAZĂ ( EX. PENTRU PENSIONARI -ULTIMUL TALON /TALOANE DE PENSIE/INDEMNIZAȚIE HANDICAP/INDEMNIZAȚIE CREȘTERE COPIL; PENTRU SALARIAȚI -ADEVERINȚE DE SALARIAȚI CU SALARIUL NET, PENTRU ULTIMA LUNĂ REMUNERATĂ ; PENTRU PERSOANELE CARE NU REALIZEAZĂ VENITURI-ADEVERINȚE DE VENIT DE LA ADMINISTRAȚIA FINANCIARĂ DE DOMICILIU ; PENTRU PERSOANELE CARE REALIZEAZĂ VENITURI DIN DREPTURI DE AUTOR /INCHIRIERE/ETC. -DECIZIE DE IMPUNERE).

PROPRIETARUL ȘI CELELALTE PERSOANE CARE LOCUIESC ÎMPREUNĂ NU TREBUIE SĂ DEȚINĂ :


ALTĂ LOCUINȚĂ
TEREN/TERENURI INTRAVILANE ( CURTE +TERENURI) IN SUPRAFAȚĂ MAI MARE DE 1000 M.P.
MAȘINĂ CU VECHIME MAI NOUĂ DE 10 ANI
MAI MULT DE UN AUTOTURISM /MOTOCICLETĂ/REMORCĂ CU VECHIME MAI MARE DE 10 ANI
AUTOVEHICULE , AUTOUTILITARE , AUTOCAMIOANE
UTILAJE AGRICOLE
DEPOZITE BANCARE CU VALOARE PESTE 3.000 LEI.

PENTRU DEȚINĂTORII DE TEREN EXTRAVILAN TREBUIE SPECIFICAT , IN CERERE, SUPRAFAȚA TERENULUI SI DACĂ ACESTA ESTE CULTIVAT SAU NU.PENTRU DEȚINĂTORII DE AUTOTURISM CU VECHIME MAI MARE DE 10 ANI , VĂ RUGĂM SĂ PREZENTAȚI O COPIE DE PE CARTEA MAȘINII.PE FACTURILE DE GAZE /ELECTRICITATE ESTE OBLIGATORIU SĂ FIE TRECUT PROPRIETARUL SAU UNUL DINTRE PROPRIETARII LOCUINȚEI , ÎN VIAȚĂ .IN SITUAȚIILE IN CARE TITULARUL CONTRACTULUI DE GAZE / ELECTRICITATE ESTE DECEDAT , TREBUIE ACTUALIZATE DATELE DIN CONTRACT .

FOARTE IMPORTANT: ORICE MODIFICARE APĂRUTĂ DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE AJUTOR INCĂLZIRE ( PRIN MODIFICARE SE ÎNȚELEGE : VENITURI MAJORATE; UN MEMBRU DE FAMILIE IN PLUS SAU IN MINUS) , TREBUIE ADUSĂ LA CUNOȘTINȚA FUNCȚIONARILOR D.A.S. POPEȘTI-LEORDENI PRINTR-O CERERE DE MODIFICARE . LA SOLICITAREA A.J.P.I.S. ILFOV, PE PERIOADA SEZONULUI RECE ( NOIEMBRIE -MARTIE ) SE VOR FACE VERIFICĂRI LA DOMICILIUL BENEFICIARILOR /SOLICITANȚILOR DE AJUTOR INCĂLZIRE .

Acte necesare pentru decontarea transportului cu metroul pentru persoanele cu handicap/reprezentanții legali ai persoanelor cu handicap/asistenții personali.

 1. Act identitate persoană cu handicap
 2. Certificat handicap
 3. Cartela metrou ( doar cartela în valoare de 80 lei, valabilă o luna, cu călătorii nelimitate )
 4. Cerere - tip [ model Cerere ];
 5. Extras cont/dacă este cazul
 6. Declarație prelucrare date cu caracter personal

De aceasta facilitate beneficiază persoanele cu handicap grav și accentuat (adulți și copii) și/sau reprezentanții legali ai acestora.

Cererea pentru decontare se depune în termen de 60 zile calendaristice de la expirarea valabilității cartelei de metrou, înscrisă pe spatele acesteia.

Acte necesare pentru obținerea permisului de parcare pentru persoana cu handicap.

 1. Cerere - tip [ model Cerere ];
 2. Certificatul de handicap - original;
 3. Cartea de identitate sau certificatul de naștere, după caz, al persoanei cu handicap;
 4. Fotografia (tip buletin) a persoanei cu handicap.