Formulare și acte necesare Direcția de asistență socială Popești-Leordeni

Acte necesare pentru obținerea ajutorului social (legea 416/2001).

 1. Cerere (tip)
 2. Acte de identitate toți membri familiei;
 3. Taloane de pensie;
 4. Taloane de alocație;
 5. Adeverințe salariati;
 6. Adeverință Oficiul Forțelor de Muncă Ilfov (în comuna Jilava, pentru persoanele care nu au vârsta de pensionare și nu au loc de muncă);
 7. Adeverințe scolari;
 8. Adeverință că nu are în folosință pământ (pt persoanele cu domiciliul in altă localitate);
 9. Adeverință că nu beneficiază de ajutor social de la primăria de domiciliu (pt persoanele cu domiciliul in altă localitate);
 10. Persoanele bolnave (care nu au vârsta de pensionare și nu au certificat de handicap) - adeverință de la comisia pentru constatarea incapacității temporare de muncă Ilfov (Policlinica Pantelimon, str. Tudor Vladimirescu, nr. 20, et. 1, Pantelimon, jud. Ilfov);
 11. Stagiu de cotizare (de la Casa de Pensii Ilfov).
 12. Declarație prelucrare date cu caracter personal [ model formular ]

Aceste acte sunt obligatorii

Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere [ model formular ], însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se semnează şi se inainteză de către reprezentantul familiei care poate fi după caz, unul dintre membrii familiei, major, curatorul/tutorele.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se depune la primarul localităţii în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa , titularul (permisul de şedere în cazul cetăţenilor străini),

Plata ajutorului social este asigurată de către A.J.P.I.S Ilfov , prin mandat poştal sau cont bancar.

Veridicitatea datelor comunicate de către beneficiar va fi verificată de către reprezentanţii primăriei, prin anchete sociale.

Beneficiarul de ajutor social are obligaţia de a dovedi, din trei în trei luni, componenţa veniturilor familiei. Neîndeplinirea acestei obligaţii atrage după sine suspendarea ajutorului social.

Persoanele apte de muncă, au obligaţia de a efectua ore de muncă în folosul comunităţii la solicitarea primarului, sunt scutite de efectuarea orelor de muncă în folosul comunităţii următoarele persoane:

 1. mamele cu copii în întreţinere sub vârsta de 7 ani;
 2. persoanele care au împlinit vârsta de pensionare(63 ani);
 3. persoanele cu probleme de sănătate.

La verificarea la domiciliul solicitantului/beneficiarului se iau în cosiderare condiţiile în care locuieşte solicitantul precum şi bunurile pe care acesta le deţine, conform listei bunurilor prevăzute de Legea nr, 416/2001, afișată în cerere.

Acte necesare pentru obținerea alocației de sustinere a familie.

 1. Livret familie;
 2. Acte de identitate toți membri familiei;
 3. Adeverințe scolari;
 4. Taloane de alocație;
 5. Adeverințe salariați (salariul net);
 6. Taloane de pensie;
 7. Adeverinţe privind stagiul de cotizare, pentru ambii soţi (de la Casa de Pensii, Calea Vitan, nr. 19).

Aceste acte sunt obligatorii

Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă pe bază de cerere/declaraţie pe propria răspundere [ model formular ], însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se semnează şi se înainteză de către reprezentantul familiei care poate fi după caz, unul dintre membrii familiei, major, curatorul/tutorele.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se depune la primarul localităţii în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa , titularul (permisul de şedere în cazul cetăţenilor străini).

Veridicitatea datelor comunicate de către beneficiar va fi verificată de către reprezentanţii primăriei, prin anchete sociale.

Beneficiarul de alocaţie susţinere familie are obligaţia de a dovedi, din trei în trei luni, componenţa veniturilor familiei. Neîndeplinirea acestei obligaţii atrage după sine suspendarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.

La verificarea la domiciliul solicitantului /beneficiarului se iau în cosiderare condiţiile în care locuieşte solicitantul precum şi bunurile pe care acesta le deţine, conform listei bunurilor prevăzute de Legea nr, 416/2001, afișată în cerere, paginile 11-12.

Acte necesare pentru angajare ca asistent personal pentru persoana cu handicap.

 1. Carte identitate asistent personal;
 2. Certificat nastere;
 3. Certificat căsătorie;
 4. Diplomă absolvent cel puțin 8 clase;
 5. Talon pensie - dacă este cazul;
 6. Cazier;
 7. Adeverinta de venit;
 8. Carte de muncă adusă la zi (declarație notarială dacă nu există carte de muncă);
 9. Acordul scris al bolnavului precum că este de acord să fie îngrijit de către persoana respectivă (dacă este cazul);
 10. Angajament scris, că va avea grijă de bolnav, dat în fața funcționarului public - Primarie;
 11. Carte identitate bolnav;
 12. Talon pensie bolnav;
 13. Certificat handicap;

Nu au voie să se angajeze ca asistenți personali persoanele care: nu au împlinit vârsta de 18 ani, nu au absolvit 8 clase, frecventează cursurile de zi ale unei forme de învatamant, sunt pensionare pe caz de boală sau au vârsta de peste 63 ani, sunt proprietare de firmă sau sunt angajate deja în câmpul muncii, beneficiare de pensie de urmaș.

Acte necesare pentru depunere dosar indemnizație handicap, pe numele bolnavului, respectiv pe numele reprezentantului legal al copilului cu handicap grav.

 1. Act identitate bolnav/reprezentant legal;
 2. Certificat handicap;
 3. Talon pensie/alocație;
 4. Cerere;
 5. Extras cont, dacă este cazul;
 6. Declarație prelucrare date cu caracter personal [ model formular ]

Acte necesare pentru obținerea alocaţia de stat pentru copil.

 1. Cerere tip [ model formular ];
 2. buletine părinți
 3. certificat căsătorie
 4. certificatul de naștere al/ale copilului/copiilor
 5. Declarație prelucrare date cu caracter personal [ model formular ]

Alocația se virează prin poștă. Pentru virarea alocației într – un cont bancar, este necesar depunerii dosarului, un extras de cont la una dintre următoarele bănci:
B.R.D., ING, Transilvania/Volksbank, Procredit, Alpha Bank, Bancpost, Piraeus și Credit Europe Bank, B.C.R., RAIFFEISEN .

Solicitantul/solicitanta alocației de stat pentru copii, trebuie să fie NEAPĂRAT titularul/titulara extrasului bancar.

Acte necesare pentru obținerea stimulentului de inserție

 1. Cerere (tip)[ model tipizat ]
 2. Cerere încetare indemnizație (tip)[ model tipizat ]
 3. Declarație art. 11 din O.U.G. 111/2010 (tip)[ model tipizat ]
 4. Declarație cu privire la transferul electronic al CNP-urilor (tip)[ model tipizat ]
 5. Decizia de reîncepere activitate – copie
 6. Decizie de reîncepere activitate + decizie de încetare + copie contract de muncă/acolo unde se schimbă locul de muncă.
 7. C.I mama;
 8. C.I tata;
 9. Certificat de naștere copil;
 10. Certificat de căsătorie
 11. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal (tip)[ model tipizat ]
 12. Opis (tip)[ model tipizat ]

Pentru virarea stimulentului într-un cont bancar, este necesar depunerii dosarului, un extras de cont la una dintre următoarele bănci: B.R.D, ING, Transilvania/Volksbank, Procredit, Alpha Bank, Bancpost, Piraeus și Credit Europe Bank, BCR, CEC.

Pentru stimulentul de inserție, fără ca părintele să solicite în prealabil concediul pt. creștere copil, se solicită aceleași documente ca și la indemnizație creștere copil (mai puțin decizia de suspendare a contractului de muncă) + adeverință salariat.

Acte necesare pentru obținerea indemnizației pentru îngrijirea copilului pana la împlinea vârstei de un an /doi ani/șapte ani pentru copilul cu handicap

 1. Cerere tip [ model formular ];
 2. C.I. ambii părinţi;
 3. Certificat de naștere copil;
 4. Certificat de căsătorie;
 5. Angajament - tip [ model angajament ];
 6. Declarație - tip [ model angajament ];
 7. Declarație cu privire la transferul electronic al CNP-urilor (tip)[ model tipizat ]
 8. Adeverință angajator - tip din care să rezulte că persoana a realizat venituri cu caracter salarial (obligatoriu 12 luni lucrate înaintea nașterii copilului, sau 12 luni lucrate în ultimii 2 ani, înainte de nașterea copilului), [ model adeverință ];
 9. Copie de pe decizia de suspendare a contractului de muncă - din care să reiasă perioada pentru care se suspendă contractul de muncă (ex : până la împlinirea vârstei de doi ani a copilului);
 10. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal (tip)[ model formular ].
 11. Adeverință pe numele mamei, de la medicul de familie, în care se specifică perioada de concediu medical (pre/postnatal sau copii de pe concediile medicale);
 12. Opis (tip)[ model tipizat ]

Pentru solicitările de indemnizație în cont bancar, se vor aduce extrase de cont numai la una dintre următoarele bănci: BRD, ING, TRANSILVANIA, VOLKSBANK, PROCREDIT, ALPHA BANK, BANCPOST, PIRAEUS și CREDIT EUROPE BANK, BCR, CEC, RAIFFEISEN.

Pentru persoanele care sunt angajate cu alt fel de contracte(prestări servicii, colaborare, drepturi de autor, avocatură etc.) sunt necesare acte suplimentare (relații la tel. D.A.S. Popești-Leordeni, 0311313430; 0723516360).

Notă: Până la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului, celălalt părinte trebuie să solicite, la rândul său, indemnizația pentru creșterea copilului, pentru o perioadă de cel puțin o lună, cu condiția să fi lucrat o perioadă de 12 luni, înainte de nașterea copilului.

În cazul în care părintele se întoarce la serviciu mai devreme are obligația de a anunța D.A.S. Popești-Leordeni sau A.J.P.I.S. Ilfov în maxim 15 zile lucrătoare.

Acte necesare pentru obținerea ajutorului pentru încălzirea locuinței

 1. Acte identitate de la toate persoanele care locuiesc, fizic, la adresa respectivă;
 2. adeverințe salariat – salariul net;
 3. talon/taloane de pensie;
 4. Decizie încetare contract de muncă/contract de munca, dacă este cazul;
 5. Document care să ateste proprietatea;
 6. Cartea mașinii, dacă este cazul;
 7. Facturi gaze și electricitate;
 8. Declarație prelucrare date cu caracter personal [ model formular ]
 9. Cerere tip [ model formular PDF ], [ model formular DOC ]
  [ Cerere și declarație pe propria raspundere format editabil pdf inteligent ];

Pentru persoanele cu domiciliul in alta localitate, pe cartea de identitate sunt necesare următoarele documente:

 1. Adeverință de venit de la administrația financiara, dacă este cazul;
 2. Certificat fiscal de la primăria de domiciliu;
 3. Adeverință/negație de la primăria de domiciliu, din care să reiasă că nu a solicitat ajutor pentru încălzire.

ÎNDRUMĂRI!

CEREREA PENTRU AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI / SUPLIMENTUL ENERGETIC SE DEPUNE DOAR IN NUMELE PROPRIETARULUI LOCUINȚEI ( PROPRIETARUL TREBUIE SĂ DEȚINĂ DOCUMENTE DE PROPRIETATE . EX. CONTRACT VÂNZARE-CUMPĂRARE; CONTRACT INCHIRIERE, CONTRACT COMODAT, CERTIFICAT DE MOȘTENITOR , UZUFRUCT/CLAUZĂ DE INTREȚINERE, CARTE DE IMOBIL ). DACĂ PROPRIETARUL ESTE DEFUNCT ȘI NU EXISTĂ CERTIFICAT PRIVIND CALITATEA DE MOȘTENITOR, AJUTORUL NU SE POATE SOLICITA .

PE CERERE , ALĂTURI DE PROPRIETAR, TREBUIESC TRECUTE TOATE PERSOANELE CARE LOCUIESC IN ACELAȘI IMOBIL , CHIAR DACĂ DEȚIN DOCUMENTE DE IDENTITATE CU ALTE ADRESE . PENTRU PERSOANELE CARE AU ADRESĂ , PE CARTEA DE IDENTITATE , ÎN ALTĂ LOCALITATE , TREBUIE SE ADUCĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE: ADEVERINȚĂ DE LA PRIMĂRIA DE DOMICILIU , DIN CARE SĂ REIASĂ FAPTUL CĂ NU AU SOLICITAT AJUTOR PENTRU INCĂLZIE ȘI CERTIFICAT FISCAL DIN CARE SĂ REIASĂ CĂ NU FIGUREAZĂ CU ALTE PROPRIETĂȚI /BUNURI .

PROPRIETARUL ȘI CELELALTE PERSOANE CU CARE ACESTA LOCUIEȘTE TREBUIE SĂ FACĂ DOVADA VENITURILOR PE CARE LE REALIZEAZĂ ( EX. PENTRU PENSIONARI -ULTIMUL TALON /TALOANE DE PENSIE/INDEMNIZAȚIE HANDICAP/INDEMNIZAȚIE CREȘTERE COPIL; PENTRU SALARIAȚI -ADEVERINȚE DE SALARIAȚI CU SALARIUL NET, PENTRU ULTIMA LUNĂ REMUNERATĂ ; PENTRU PERSOANELE CARE NU REALIZEAZĂ VENITURI-ADEVERINȚE DE VENIT DE LA ADMINISTRAȚIA FINANCIARĂ DE DOMICILIU ; PENTRU PERSOANELE CARE REALIZEAZĂ VENITURI DIN DREPTURI DE AUTOR /INCHIRIERE/ETC. -DECIZIE DE IMPUNERE).

PROPRIETARUL ȘI CELELALTE PERSOANE CARE LOCUIESC ÎMPREUNĂ NU TREBUIE SĂ DEȚINĂ :


ALTĂ LOCUINȚĂ
TEREN/TERENURI INTRAVILANE ( CURTE +TERENURI) IN SUPRAFAȚĂ MAI MARE DE 1000 M.P.
MAȘINĂ CU VECHIME MAI NOUĂ DE 10 ANI
MAI MULT DE UN AUTOTURISM /MOTOCICLETĂ/REMORCĂ CU VECHIME MAI MARE DE 10 ANI
AUTOVEHICULE , AUTOUTILITARE , AUTOCAMIOANE
UTILAJE AGRICOLE
DEPOZITE BANCARE CU VALOARE PESTE 3.000 LEI.

PENTRU DEȚINĂTORII DE TEREN EXTRAVILAN TREBUIE SPECIFICAT , IN CERERE, SUPRAFAȚA TERENULUI SI DACĂ ACESTA ESTE CULTIVAT SAU NU.PENTRU DEȚINĂTORII DE AUTOTURISM CU VECHIME MAI MARE DE 10 ANI , VĂ RUGĂM SĂ PREZENTAȚI O COPIE DE PE CARTEA MAȘINII.PE FACTURILE DE GAZE /ELECTRICITATE ESTE OBLIGATORIU SĂ FIE TRECUT PROPRIETARUL SAU UNUL DINTRE PROPRIETARII LOCUINȚEI , ÎN VIAȚĂ .IN SITUAȚIILE IN CARE TITULARUL CONTRACTULUI DE GAZE / ELECTRICITATE ESTE DECEDAT , TREBUIE ACTUALIZATE DATELE DIN CONTRACT .

FOARTE IMPORTANT: ORICE MODIFICARE APĂRUTĂ DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE AJUTOR INCĂLZIRE ( PRIN MODIFICARE SE ÎNȚELEGE : VENITURI MAJORATE; UN MEMBRU DE FAMILIE IN PLUS SAU IN MINUS) , TREBUIE ADUSĂ LA CUNOȘTINȚA FUNCȚIONARILOR D.A.S. POPEȘTI-LEORDENI PRINTR-O CERERE DE MODIFICARE . LA SOLICITAREA A.J.P.I.S. ILFOV, PE PERIOADA SEZONULUI RECE ( NOIEMBRIE -MARTIE ) SE VOR FACE VERIFICĂRI LA DOMICILIUL BENEFICIARILOR /SOLICITANȚILOR DE AJUTOR INCĂLZIRE .

Acte necesare pentru decontarea transportului cu metroul pentru persoanele cu handicap/reprezentanții legali ai persoanelor cu handicap/asistenții personali.

 1. Act identitate persoană cu handicap
 2. Certificat handicap
 3. Cartela metrou ( doar cartela în valoare de 80 lei, valabilă o luna, cu călătorii nelimitate )
 4. Cerere - tip [ model Cerere ];
 5. Extras cont/dacă este cazul
 6. Declarație prelucrare date cu caracter personal

De aceasta facilitate beneficiază persoanele cu handicap grav și accentuat (adulți și copii) și/sau reprezentanții legali ai acestora.

Cererea pentru decontare se depune în termen de 60 zile calendaristice de la expirarea valabilității cartelei de metrou, înscrisă pe spatele acesteia.

Acte necesare pentru obținerea permisului de parcare pentru persoana cu handicap.

 1. Cerere - tip [ model Cerere ];
 2. Certificatul de handicap - original;
 3. Cartea de identitate sau certificatul de naștere, după caz, al persoanei cu handicap;
 4. Fotografia (tip buletin) a persoanei cu handicap.