Anunț de participare simplificat nr. 26780/17.05.2024

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
în conformitate cu
PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE
pentru atribuirea contractelor/acordurilor cadru, precum și a concursurilor de soluții ce privesc achiziții publice ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016

 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante:
  Oraşul Popeşti-Leordeni
  Adresa poștală: Piața Sfânta Maria, nr. 1, județul Ilfov, Localitatea: Popești-Leordeni, Cod poștal: 077160, România, Punct(e) de contact: Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Urmărire Contracte, Tel. +40 374408819; Email: achizitii@ppl.ro.
 2. Tipul de contract: Contract de servicii.
 3. Denumirea serviciilor care urmează să fie prestate și codul/codurile CPV: Servicii de organizare a evenimentului "ZIUA COPILULUI - CARNAVAL DE POVESTE- 1 IUNIE 2024”,
  CPV: 79952100-3 Servicii de organizare de evenimente culturale.
 4. Valoarea estimată: 126.000 lei fără TVA
 5. Descrierea serviciilor ce trebuie prestate: Servicii, de organizare a evenimentului ”ZIUA COPILULUI - CARNAVAL DE POVESTE - 1 IUNIE 2024”.
 6. Sursa de finanţare: bugetul local
 7. Termenul limită de primire a ofertelor: 22.05.2024, ora 10.00.
 8. Adresa la care se transmit ofertele: Strada Pavel Ceamur nr. 2, Popesti-Leordeni, județul Ilfov.
 9. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba română.
 10. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 30 zile.
 11. Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie: preţul cel mai scăzut.
 12. Adresa de unde se poate obţine documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire.
 13. Documentația de atribuire este anexată și cuprinde: caietul de sarcini, formularele necesare elaborării ofertei.
 14. Garanția de participare va fi in valoare de 1.260,00 lei. Pentru calculul echivalent garanției de participare, se va avea în vedere cursul comunicat de BNR și valabil pentru data publicării anunțului de participare.
  Dovada constituirii garanției de participare trebuie să fie prezentată la data și ora limită depunere a ofertelor. Garanția de participare trebuie să fie irevocabilă și necondiționată conform art. 36 alin.(4) din H.G. 395/2016 iar instrumentul de garantare trebuie să respecte prevederile art. 36 alin.(4) din H.G.395/2016. Restituirea garanției de participare se face în condițiile art. 154 A1 din Legea 98/2016.
  În cazul depunerii de oferte în cadrul unei asocieri de operatori economici, garanția de participare trebuie constituită în numele asocierii și să menționeze că acoperă în mod solidar toți membrii grupului de operatori economici. Modul de constituire este conform art. 154 alin 4 din Legea nr. 98/2016.
  Garanția de participare va fi constituita in contul autoritatii: RO14 TREZ 4215 006X XX00 0282 deschis la Trezoreria Ilfov.
 15. Data de deschidere a ofertelor, 22.05.2024, orele 12.00.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0752.011.811 , Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Urmărire Contracte.

Raportul procedurii.