Anunț de participare simplificat nr. 28846/22.05.2023

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
în conformitate cu
PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE
pentru atribuirea contractelor/acordurilor cadru, precum și a concursurilor de soluții ce privesc achiziții publice ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016

 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante:
  Oraşul Popeşti-Leordeni
  Adresa: Piața Sfânta Maria, nr. 1, județul Ilfov, Localitatea: Popești-Leordeni, Cod poștal: 077160, România, Punct(e) de contact: Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Urmărire Contracte, Tel. 0752.011.811; Email: achizitii@ppl.ro.
 2. Tipul de contract: Contract de servicii.
 3. Denumirea serviciilor care urmează să fie prestate și codul/codurile CPV:Servicii de organizare a evenimentului „ZIUA COPILULUI - 1 IUNIE” - 2023,
  CPV: 79952100-3 Servicii de organizare de evenimente culturale.
 4. Valoarea estimată: 126.000 lei fără T.V.A.
 5. Descrierea serviciilor ce trebuie prestate: servicii de organizare a evenimentului „ZIUA COPILULUI - 1 IUNIE ” - 2023.
 6. Sursa de finanţare: bugetul local
 7. Termenul limită de primire a ofertelor: 26.05.2023, ora 10.00.
 8. Adresa la care se transmit ofertele: Strada Pavel Ceamur nr. 2, Popesti-Leordeni, județul Ilfov.
 9. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba română.
 10. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 60 zile.
 11. Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie: preţul cel mai scăzut.
 12. Adresa de unde se poate obţine documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire.
 13. Documentația de atribuire este anexată și cuprinde: caietul de sarcini, formularele necesare elaborării ofertei.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la tel. 0752.011.811, Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Urmărire Contracte.