Anunţ de participare simplificat nr. 54763/4.11.2019

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
în conformitate cu
PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE
pentru atribuirea contractelor/acordurilor cadru, precum şi a concursurilor de soluţii ce privesc achiziţii publice ce au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016

 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante: Oraşul Popeşti-Leordeni
  Adresa: Piaţa Sfanta Maria, nr. 1; Localitatea: Popesti-Leordeni, judeţul Ilfov; Cod postal: 077160, Romania; Punct(e) de contact: Serviciul Achiziţii Publice si Investiţii Locale, Tel. +40 374408819; Email: achizitii@ppl.ro.
 2. Tipul de contract: Contract de servicii.
 3. Denumirea serviciilor care urmează să fie prestate și codul/codurile CPV: Servicii de organizare a evenimentelor ocazionale, 79952100-3 Servicii de organizare de evenimente culturale.
 4. Valoarea estimată: 450.000,00 lei cu TVA.
 5. Descrierea serviciilor ce trebuie prestate: Servicii de organizare a evenimentelor ocazionale dedicate zilei naționale denumit "1 DECEMBRIE - ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI".
 6. Sursa de finanţare: bugetul local
 7. Termenul limită de primire a ofertelor: 11.11.2019, ora 10.00.
 8. Adresa la care se transmit ofertele: Piața Sfânta Maria, nr. 1, Popesti-Leordeni, judeţul Ilfov.
 9. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba română.
 10. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 60 zile.
 11. Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie: preţul cel mai scăzut.
 12. Adresa de unde se poate obţine documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire.
 13. Documentaţia de atribuire este anexată şi cuprinde: caietul de sarcini, formularele necesare elaborării ofertei.
 14. Garanția de participare se va constitui, în conformitate cu prevederile art. 35 si art. 36 din H.G. nr. 395/2016, cuantumul fiind de 1% din valoarea fără T.V.A., respectiv 3.781,52 lei.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0720.088.554, Servicul Achiziții Publice.