Anunţ de participare simplificat nr. 23534/22.05.2019

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
în conformitate cu
PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE
pentru atribuirea contractelor/acordurilor cadru, precum şi a concursurilor de soluţii ce privesc achiziţii publice ce au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016

 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante: Oraşul Popeşti-Leordeni
  Adresa poştala: Popesti-Leordeni, Piaţa Sfanta Maria, nr. 1, judeţul Ilfov, Localitatea: Popesti-Leordeni, Cod postal: 077160, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achiziţii Publice si Investiţii Locale, Tel. +40 374408819; Email: achizitii@ppl.ro.
 2. Tipul de contract: Contract de servicii.
 3. Denumirea serviciilor care urmează să fie prestate și codul/codurile CPV: Servicii de organizare a evenimentelui „ZIUA COPILULUI – „1 IUNIE – MAREA SĂRBĂTOARE A CURAJULUI””,cod CPV:79952100-3 Servicii de organizare de evenimente culturale.
 4. Valoarea estimată: 239.0000 lei fără TVA.
 5. Descrierea serviciilor ce trebuie prestate: Servicii de organizare a evenimentelui „ZIUA COPILULUI – „1 IUNIE – MAREA SĂRBĂTOARE A CURAJULUI”” în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini.
 6. Sursa de finanţare: bugetul local
 7. Termenul limită de primire a ofertelor: 28.05.2019, ora 12.00.
 8. Adresa la care se transmit ofertele: Piața Sfânta Maria, nr. 1, Popesti-Leordeni, judeţul Ilfov.
 9. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba română.
 10. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 60 zile.
 11. Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie: preţul cel mai scăzut.
 12. Adresa de unde se poate obţine documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire.
 13. Documentaţia de atribuire este anexată şi cuprinde: caietul de sarcini, formularele necesare elaborării ofertei.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la tel. tel.0374.408.819, Servicul Achiziții Publice și Investiții.