Anunţ de atribuire din 6.11.2019

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Tip legislație: Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Serviciile an fost achiziționate în conformitate cu procedura simplificată proprie a autorității contractante, aprobată și înregistrată cu nr. 54299/01.11.2019.
Procedura a fost inițiată prin anunțul publicitar nr. 54763/04.11.2019; documentația de atribuire a fost postată pe site-ul www.ppl. ro.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:
Adresa poștală: Plata Sfanta Maria, nr. 1, Oraș Popesti-Leordeni, Județul Ilfov;
Puncte de contact: Serviciul Achiziții Publice si Investiții, e-mail: achizitii@ppl.ro
Adresă internet (URL): www.ppl.ro.

TIPUL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE ȘI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ:
Administrație publică locală.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ACȚIONEAZĂ ÎN NUMELE ALTOR AUTORITĂȚI CONTRACTANTE: NU

OBIECTUL CONTRACTULUI:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:1 DECEMBRIE - ZIUA NAȚIONALA A ROMÂNIEI.
Tipul contractului si locul de prestare a serviciilor: Contract de Prestări Servicii, Orașul Popesti-Leordeni, Județul Ilfov.
Descrierea succintă a contractului: Achiziționarea serviciilor necesare pentru realizarea evenimentului cultural artistic în aer liber 1 DECEMBRIE - ZIUA NAȚIONALA A ROMÂNIEI, în Orașul Popesti-Leordeni, Piața Sfanta Maria, județul Ilfov, în ziua de duminică 01.12.2019, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 116 din 17.10.2019, privind aprobarea programului si bugetului aferente organizării evenimentului „1 DECEMBRIE - ZIUA NAȚIONALA A ROMÂNIEI”.

Clasificare CPV:
79952100-3 Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev. 2);

Contractul intră sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice: NU

VALOARE TOTALĂ FINALĂ A CONTRACTULUI: 369.285,00 lei, fără TVA.

PROCEDURA:
Tipul procedurii: procedura simplificată proprie a autorității contractante.
Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut, criteriile enunțate în documentația de atribuire.
S-a organizat o licitație electronică: NU.

ATRIBUIREA CONTRACTULUI:
Contract nr.: 121
Denumire:1 DECEMBRIE - ZIUA NAȚIONALA A ROMÂNIEI
Data atribuirii:18.11.2019Număr oferte primite: 1 Număr de oferte admisibile: 1
Numele și adresa operatorului economic căruia i-a fost atribuit contractul: S.C. MATTMAN MUSIC S.R.L., cu sediul social in București, Sectorul 2, Șoseaua Iancului, nr. 29.
Estimarea inițială a valorii contractului : 378.151,26 lei, fără TVAValoarea totală finală a contractului:369.285,00 lei fără TVA
Contractul ar putea fi subcontractat: NU Procedură verificată ANAP: NU