Invitație de participare nr. 11206/06.03.2019

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Orașul Popești-Leordeni are onoarea să vă invite să participați la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în vederea încheierii: acordului-cadru având ca obiect „Salubrizare menajeră, stradală și deszăpezire în Orașul Popești-Leordeni”

 1. Obiectul contractului: achiziționarea de servicii conform caietului de sarcini.
 2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziție publica: negociere fara publicarea prealabila a unui anunț de participare.
 3. Sursa de finanțare a contractului de produse care urmeaza sa fie atribuit: bugetul local.
 4. Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprindă:
  • Propunerea tehnica
   • Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.
  • Propunerea financiara - formularul de oferta
   • Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul acordului-cadru de achiziție publica.
 5. Data limita pentru solicitarea clarificărilor: 12.03.2019.
 6. Limba de redactare a ofertei: română.
 7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile.
 8. Prețul va fi exprimat în lei, fără TVA.
 9. Prețul ofertei este ferm în lei. Actualizare tarife conform fisa de date a achiziției.
 10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: cel mai bun raport calitate-pret.
 11. La oferta de baza NU se accepta oferte alternative.
 12. Documentația de atribuire se va ridica de la sediul din str. Sfânta Agnes nr. 21, Popești-Leordeni, jud. Ilfov, Serviciul Achiziții Publice și Investiții între orele 0900 – 1600.
 13. Documentele care insotesc oferta: scrisoare de înaintare și împuternicirea.
 14. Adresa la care se depune oferta: Primăria Orașului Popești-Leordeni, Serviciul Achiziții Publice și Investiții cu sediul în str. Sfânta Agnes nr. 21, Popești-Leordeni, jud. Ilfov.
 15. Data limita pentru depunerea ofertei: 15.03.2019 ora 1100.
 16. Ora, data si locul deschiderii ofertei si începerea negocierilor: 18.03.2019 ora 1200 la sediul autoritarii contractante.

Pentru informații suplimentare ne puteti contacta la tel. 0374 40 88 19