Proces verbal

Încheiat azi 16.12.2019 ora 1200 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din șos. Olteniței nr. 31A, convocată prin Dispoziția primarului nr. 640/09.12.2019 și convocarea membrilor consiliului local nr. 62542/09.12.2019, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 31.03.2019,30.06.2019 și 30.09.2019 centralizat, inclusiv unitățile subordonate; inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2020; inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.

Nu sunt obiecțiuni.

Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.

Domnul președinte Cazacu Silviu propune suplimentarea ordinii de zi cu:

Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Domnul președinte Cazacu Silviu prezintă și susține un amendament la acest proiect înregistrat cu nr.62707/09.12.2019.
Nu mai sunt alte propuneri sau obiecțiuni.
Se supune la vot, 15 voturi pentru și 1 (una) abținere (Radu Iosif).

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta