Proces verbal

Încheiat azi 12.03.2020 ora 1400 cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din șos. Olteniței nr. 31A, convocată prin Dispoziția primarului nr. 116/12.03.2020 și convocarea consilierilor locali conform adresei nr. 15133/12.03.2020, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus la nivelul orașului Popești-Leordeni și a aparatului de specialitate al primarului orașului Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire ordinii de zi.

Nu sunt obiecțiuni.

Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.

Nu sunt obiecțiuni.

Se supune la vot, 16 voturi pentru și 1 abținere (Voicu C).

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta