Proiect de hotărâre
privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus la nivelul orașului Popești-Leordeni și a aparatului de specialitate al primarului orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • Raportul de specialitate al și referatul de aprobare a primarului înregistrat sub nr. 15145/12.03.2020;
  • Prevederile art. 9 și a art. 10 din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgenta;
  • Prevederile art. 108-110 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii coroborat cu prevederile art.2 din legea nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemunca;
 • În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. h) și a art. 139 alin. (1) si alin. (3) lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Începând cu data prezentei, se aproba ca măsură suplimentara de combatere a noului Coronavirus la nivelul aparatului de specialitate al primarului orașului Popești-Leordeni, desfășurarea activității de la domiciliu a salariaților prevăzuți în Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
 • Art. 2. – Se aproba deblocarea fondului de rezerva pentru situații de urgenta în vederea luării masurilor obligatorii de prevenire și combatere a noului Coronavirus.
 • Art. 3. – Primarul orașului Popești-Leordeni prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire cele prevăzute în prezenta hotărâre.
Document semnat