Proces verbal

Încheiat azi 9.12.2019 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din șos. Olteniței nr. 31A, convocată prin Dispoziția primarului nr. 606/02.12.2019 și convocarea membrilor consiliului local nr. 61293/03.12.2019, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului candidatului declarat admis ca membru în Consiliul de Administrație al S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.; inițiator: Primar Petre Iacob.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor unitare pentru irigații și lucrări suplimentare, executate pe domeniul public de pe raza administrativ teritorială a UAT Popești-Leordeni, de către SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL; inițiator: Primar Petre Iacob.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr. 3 a bugetului local de venituri cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2019 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate; inițiator: Primar Petre Iacob.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ABATOR, ANEXE, BIROURI ȘI SERVICII, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ACCESE, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”; inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.

Nu sunt obiecțiuni.

Se supune la vot, 18 voturi pentru și 1 (una) abținere (Niculae A).

Se solicită de către persoanele prezente (membrii ai filialei USR P-L) înregistrarea video a ședinței.
Se supune la vot, 4 voturi pentru, 2 abțineri (Ciotoianu M și Șutru P) și 13 voturi împotrivă.

Se dă citire ordinii de zi.

Domnul consilier Năstase Iosif propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele:

Se supune la vot ordinea de zi asa cum a fost suplimentată, unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Dna consilier Oncuța Elena părăsește sala de ședințe.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 16 voturi pentru, 0 (zero) împotrivă și 3 abțineri (Voicu C, Alexandru I, Radu I).

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 16 pentru și 2 abțineri (Radu I și Niculae A).
Doamna consilier Oncuța Elena revine în sala de ședință.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Domnul președinte Cazacu Silviu prezintă și dă citire amendamentului nr. 62466/09.12.2019.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Are cuvântul domnul Pascu Marius care prezintă pe capitole și articole sensul rectificării bugetare.
Se supun la vot capitolele:

 • cheltuieli autorități executive, 16 voturi pentru, 1 abținere (Afronie A) și 2 voturi împotrivă (Alexandru I, Voicu C);
 • alte servicii publice generale, 17 voturi pentru și 2 abțineri (Alexandru I, Voicu C);
 • cheltuieli învățământ: unanimitate voturi pentru;
 • sănătate: 18 voturi pentru și 1 abținere (Alexandru I);
 • asistență socială, 16 voturi pentru și 3 abțineri (Alexandru I, Voicu C și Afronie A);
 • cheltuieli pt servicii și dezvoltare publică, 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Aexandru I) și 3 abțineri;
 • cheltuieli pt protecția mediului, 18 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Afronie A);
 • cheltuilei pt transporturi, 18 voturi pentru și 1 abținere (Afronie A);
 • detaliere pe titluri ale secțiunii de funcționare, 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Alexandru I) și 3 abțineri (Afronie A, Voicu C, Radu I).

Se supune la vot lista de investiții, 16 voturi pentru și 3 voturi împotrivă (Afronie A, Voicu C, Alexandru I).
Se supune la vot întregul proiect de rectificare nr. 3 a BVC, 15 voturi pentru, 1 abținere (Radu I) și 3 voturi împotrivă (Afronie A, Voicu C, Aexandru I)

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 7: Diverse.
Solicitarea nr 60270/27.11.2019 a PFAFieraru Ana-Maria pentru ocupare domeniu public în suprafață de 4m2 - 30 zile;
Solicitarea nr 58784/25.11.2019 a SC Plemarcom pentru ocuparea domeniului public în suprafață de 14m2 - 12 luni;
Solicitarea nr 59627/25.11.2019 a SC RCS&RDS pentru ocupare domeniu public în suprafață de 12m2 - 12 luni.
Se dă citire solicitărilor și se supune la vot, 16 voturi pentru, 1 abținere (Voicu C) și 2 (două) voturi împotrivă (Afronie A, Alexandru I)
Consiliul Local acordă aviz favorabil.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta