=

Proiect de hotărâre
privind aprobarea tarifelor unitare pentru irigații și lucrări suplimentare, executate pe domeniul public de pe raza administrativ teritorială a UAT Popești-Leordeni, de către SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere referatul de specialitate al Direcției de Administrare al Domeniului Public și Privat înregistrat sub nr. 57064/14.11.2019, referatul de aprobare al primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 57168/14.11.2019;
 • În conformitate cu prevederile:
  • art.28, litera J din O.G. nr. 71/2002;
  • Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • O.G nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, actualizată;
  • Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților;
 • În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. c), i) și j) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă tarifele unitare pentru irigații și lucrări suplimentare aflate pe domeniul public de pe raza administrativ teritorială a UAT Popești-Leordeni, executate de SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL, conform anexei, care face parte integrată din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin D.A.D.P.P și SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL, va duce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.
 • Art. 3. – Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General UAT Popești-Leordeni.
Document semnat