Proces verbal

Încheiat azi 9.01.2020 ora 1300 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din șos. Olteniței nr. 31A, convocată prin Dispoziția primarului nr. 446/08.01.2020, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare și funcționare pe anul 2019; inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.

Nu sunt obiecțiuni.

Se supune la vot, 16 voturi pentru și 2 abțineri (Alexandru I, Voicu C).

Se dă citire ordinii de zi.

Nu sunt obiecțiuni sau propuneri.

Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta