Proiect de hotărâre
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare și funcționare pe anul 2019

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în prevederile:
  • Referatul de aprobare al Primarului Orașului Popești-Leordeni, înregistrată cu numărul 327/07.01.2020;
  • Raportul de. specialitate al șefului serviciului Financiar Buget, înregistrat cu. numărul 298/07.01.2020 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare și funcționare pe anul 2019;
  • Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr 3751/2019 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 1012/17.12.2019, cât și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3799/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3751/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 1045 din 24 decembrie 2019;
  • Prevederilor Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
 • în temeiul:
  • Prevederilor art. 129, alin (4), lit f), din OUG 57/2019 - privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2019 a secțiunii de dezvoltare, în sumă de 17.835.940,60 lei și secțiunii de funcționare a activităților din venituri proprii, în sumă de 12.767.942,52, din excedentul anilor precedenți al bugetului local.
 • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, Secretarul General UAT, Serviciul Financiar Buget și de aparatul de specialitate al primarului Orașului Popești-Leordeni.
Document semnat