Proces verbal

Încheiat azi 1.02.2019 ora 13.00 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din șos. Olteniței nr. 31A, convocată prin Dispoziția primarului nr. 21/11.01.2019, având următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza ale personalului din cadrul „Sport Club Popești-Leordeni”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 109/24.10.2018 privind aprobarea de gestiune direct și încredințare direct a activităților din cadrul serviciului public de salubrizare al orașului Popești-Leordeni către SC UTILPUB PREST SERV PPL S.R.L.; inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Se dă citire ordinii de zi.

Domnul consilier Năstase Iosif propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte:

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi, unanimitate de voturi, pentru.

Se supune la vot ordinea de zi asa cum a fost suplimentată, unanimitate de voturi, pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 14 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Radu I.).

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 12 voturi pentru și 1(una) abținere (Dogaru I.) și 2 voturi împotrivă (Niculae A. și Radu I.).

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 12 voturi pentru și 3 abțineri (Niculae A., Radu I. și Dogaru I.).

Punctul 4: Diverse
Se dă citire plângerii administrative nr. 3733/25.01.2019 a dnei Director executiv al Direcției economice Pavel Marta.
Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni a luat act de plângere.
Domnul consilier Niculae A.:
Ruperea serviciului financiar-buget de direcția economică nu va produce rezultate bune și va crea probleme.
Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni repartizează plângerea autorității executive - primarului și aparatului de specialitate în vederea dispunerii și luării măsurilor legale.
Solicitarea nr. 4659/30.01.2019 a SC Beatrice Paul Alex Impex SRL privind ocuparea temporară a domeniului public în suprafață de 10 mp, str. Oituz nr. 17.
Se dă citire solicitării.
Se supune la vot, unanimitate voturi.
Consiliul Local acordă aviz favorabil.
Solicitarea nr. 4305/29.01.2019 a SC Betyeveniment privind prelungirea avizului nr. 928/2018 - ocuparea temporară a domeniului public în suprafață de 3 mp pe str. Oituz.
Se dă citire solicitării.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.
Consiliul Local acordă aviz favorabil.
Solicitarea nr. 4395/29.01.2019 a domnului Doțe Lorin privind ocuparea temporară a domeniului public în suprafață de 10 mp pe str. Oituz.
Se dă citire solicitării.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.
Consiliul Local acordă aviz favorabil.
Solicitarea nr. 4704/30.01.2019 a SC Mister Dănuț SRL privind ocuparea temporară a domeniului în suprafață de 2mp din str. Garian Alexandru nr. 11.
Se dă citire solicitării.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.
Consiliul Local acordă aviz favorabil.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta