Proiect de hotărâre
privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov

 • Având în vedere referatul de aprobare al Primarului nr. 25441/09.05.2023 și raportul de specialitate al Direcției de administrare a domeniului public și privat nr. 25438/09.05.2023;
 • Văzând avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului ............. ;
 • Ținând cont de:
  • Adresa TPBI cu nr.38051/02.05.2023 înregistrată sub nr.23574/02.05.2023;
 • În conformitate cu prevederile:
  • Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare respectiv prevederile art. 8 alin. 3 lit. k coroborat cu cele ale art. 10 alin. 5;
  • Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
 • În aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;
 • În emeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.n), art.133 alin. (1), art.139 alin. (1) și art. 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

 • Art. 1.– (1) Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov ca, în numele și pe seama UAT Popești-Leordeni să aprobe Actul Adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 7/29.07.2021, încheiat cu operatorul regional Societatea de Transport București STB SA.
  (2) Actul adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 7/29.07.2021 se constituie în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2.– (1) Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama UAT Popești-Leordeni să aprobe Actul Adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 6/29.07.2021, încheiat cu operatorul regional Serviciul de Transport Voluntari SA.
  (2) Actul adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 6/29.07.2021 se constituie în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 3.– (1) Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama UAT Popești-Leordeni să aprobe Actul Adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 5/29.07.2021, încheiat cu operatorul regional Ecotrans STCM SRL.
  (2) Actul adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 5/29.07.2021 se constituie în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 4.– (1) Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama UAT Popești-Leordeni să aprobe Actul Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 8/13.05.2022, încheiat cu operatorul regional SC Regio Serv Transport SRL.
  (2) Actul adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 8/13.05.2022 se constituie în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 5.– Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama UAT Popești-Leordeni să aprobe modificarea următoarelor Documente asociate: Documentul Asociat 1-Regulament pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov, Documentul Asociat 2-Caiet de sarcini al serviciilor publice de transport local de călători prin curse regulate în regiunea București-Ilfov, Documentul Asociat 4-Programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul UAT-urilor membre ale Entității Contractante, Documentul Asociat 5-Programul de investiții al Operatorului, Documentul Asociat 6-Lista punctelor de distribuție a titlurilor de călătorie și programul de funcționare, Documentul Asociat 8-Metodologia pentru distribuția veniturilor pe Operatori, aferente Contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 5/29.07.2021, 6/29.07.2021, 7/29.07.2021 și 8/13.05.2022, încheiate cu Ecotrans STCM SRL, Serviciul de Transport Voluntari SA, Societatea de Transport București STB SA, respectiv SC Regio Serv Transport SRL.
 • Art. 6.– Se acordă mandat special Președintelui Asociației ca în numele și pe seama UAT Popești-Leordeni, să semneze Actele Adiționale la Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 5/29.07.2021, 6/29.07.2021, 7/29.07.2021 și 8/13.05.2022, încheiate cu operatorii regionali Ecotrans STCM SRL, Serviciul de Transport Voluntari SA, Societatea de Transport București STB S.A, respectiv SC Regio Serv Transport SRL.
 • Art. 7.– Se acordă mandat special domnului Petre IACOB, reprezentant al UAT Popești-Leordeni să semneze Actele Adiționale la Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 5/29.07.2021, 6/29.07.2021, 7/29.07.2021 și 8/13.05.2022, încheiate cu operatorii regionali Ecotrans STCM SRL, Serviciul de Transport Voluntari SA, Societatea de Transport București STB S.A, respectiv SC Regio Serv Transport SRL.
 • Art. 8.– Primarul orașului Popești-Leordeni, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București- Ilfov (TPBI) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Document semnat