Proiect de hotărâre
privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbori, aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al orașului Popești-Leordeni

 • Având în vedere:
  • Inițiativa consilierilor locali ai Alianței USR PLUS Popești-Leordeni, privind aprobarea proiectului privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbori, aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov, inițiativa elaborată în baza art.129 alin. (1), alin (2) și art.196 alin (1) lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
  • HG 525/1996 prin care a fost stabilit Regulamentul general de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, mai precis Anexa 6 - Spații verzi și plantate, care reglementează suprafețele minime de spații verzi pentru diferite tipuri de construcții;
  • Legea 24/2007 actualizată și republicată care vizează reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților;
  • Ordonanța nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului;
  • Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător;
  • Ordinul 1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spațiilor verzi, emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor.

Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

 • Art. 1.– Se aprobă suprafețele minime de spații verzi aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al orașului Popești-Leordeni, menționate și evidențiate în documentația de urbanism și documentația tehnică și obligațiile deținătorilor de imobile construcții/terenuri, conform Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2.– Suprafețele de spații verzi prevăzute la art. 1 vor fi amenajate cu tipuri de arbori, arbuști, pomi fructiferi conform Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 3.– În vederea creșterii calității vieții cetățenilor și evitarea continuării reducerii spațiilor verzi publice, pentru toate zonele funcționale, se interzice construirea pe spațiile verzi publice aflate pe domeniul public și privat dacă acestea din urma sunt, conform documentațiilor de urbanism sau prin autorizațiile de construire, spații verzi aferente construcțiilor edificate.
 • Art. 4.– (1) Proprietarii și administratorii de spații verzi (persoane juridice și persoane fizice) sunt obligați să asigure:
  a) lucrările de amenajare, plantare, udare, întreținere a spațiilor verzi și finanțarea materialului dendricol;
  b) lucrările aferente necesare pentru amenajarea terenurilor și regenerarea vegetației în spațiile verzi;
  c) drenarea apelor în exces de pe suprafața spațiilor verzi;
  d) orice alte lucrări legate de administrarea și gospodărirea spațiului verde aferent imobilului până la limita zonei de siguranță a rețelei de circulație.
  (2) În vederea protecției, conservării și dezvoltării spațiilor verzi, este interzisă:
  a) circulația cu motorete, motociclete sau vehicule motorizate pe spațiile verzi amenajate;
  b) împrăștierea, aruncarea sau folosirea de substanțe erbicide, ori momeli otrăvite, pe spațiile verzi, cu excepția substanțelor omologate de Autoritatea Națională Fitosanitară. Utilizarea substanțelor omologate destinate pentru protecția plantelor se va face de către personal calificat și acreditat de către Autoritatea Națională Fitosanitară.
  c) în cazul în care au fost executate lucrări autorizate în spațiile verzi și a fost deteriorat stratul vegetal, aranjamente floricele, perdeaua de protecție din gardul viu și arbuștii ornamentali, executantul va reface spațiile verzi afectate la finalizarea lucrărilor;
  d) ocuparea terenurilor cu destinație spații verzi cu împrejmuiri și construcții neautorizate;
  e) deversarea de substanțe chimice toxice sau inflamabile pe terenurile cu spații verzi sau pe malurile cursurilor de apă;
  f) spălarea autoturismelor pe terenurile cu spații verzi sau pe malurile cursurilor de apă;
  g) amenajarea de parcări neautorizate pe terenurile cu destinație spații verzi;
  h) folosirea focului deschis în incinta spațiilor verzi;
  i) depozitarea de deșeuri pe spațiul verde.
  (3) Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională, după cum urmează:
  a) de la 100 la 200 lei pentru persoanele fizice și de la 1.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice, pentru încălcarea prevederilor prevăzute alin. 1;
  b) de la 200 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice și de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice, pentru încălcarea prevederilor prevăzute la alin. 2 literele a)-c), e), f);
  c) de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru fiecare metru pătrat ocupat de construcții provizorii, de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare metru pătrat de spațiu verde afectat de construcții definitive sau deșeuri.
  (4) Nerespectarea după caz a prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea civilă sau contravențională.
 • Art. 5.– (1) În cazul deteriorării spațiilor verzi, inclusiv prin schimbarea destinației acestora, Primarul va dispune măsura desființării lucrărilor ilegale și refacerea spațiilor verzi pe cheltuiala proprietarului, în cazul spațiilor verzi deținute de persoane fizice sau juridice și a persoanei care se face vinovată de deteriorarea spațiilor verzi, în solidar. În cazul în care se constată caracterul penal al faptelor, autoritatea publică competentă are obligația de a sesiza autoritățile responsabile.
  (2) În cazul poluării chimice a spațiilor verzi proprietatea UAT Popești-Leordeni, Primarul va urmări atât compensarea pagubei pricinuite spațiilor verzi, cât și a cheltuielilor suportate pentru reecologizarea zonei și a lucrărilor pe termen lung necesare pentru decontaminarea zonei.
  (3) Constatarea contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre și aplicarea acestora se face de către primarul orașului Popești-Leordeni, prin persoanele împuternicite în acest scop, sau de către Poliția Locală.
  (4) Sumele provenite din amenzile aplicate se fac venit la bugetul local al Consiliului Local, se vor trece într-un cod dedicat mediului în bugetul local și urmează a fi folosite pentru implementarea de politici de mediu.
  (5) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator urmând să facă mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contravențiilor această posibilitate trebuie menționată în mod expres.
 • Art. 6.– Se aprobă contravențiile și sancțiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor din prezenta hotărâre, conform art. 4 și art.5, care se vor completa cu dispozițiile Codului de procedură civilă, ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, și cele ale Legii nr. 180/2002, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului României nr.2/2001, cu modificările și completările ulterioare.
 • Art. 7.– Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de administrare a domeniului public și privat, Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului, Direcției Poliția Locală și Direcția taxe și impozite.
 • Art. 8.– Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului general al orașului Popești-Leordeni și a Instituției Primarului orașului Popești-Leordeni și va fi adus la cunoștință publică, prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.ppl.ro.
Document semnat