Proiect de hotărâre
privind aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul de închiriere nr. 27600/30.10.2007

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • a) cererea înregistrată sub nr. 43988/31.08.2021 prin care P.F.A. Carabă Cornel, cu sediul în Oraș Popești-Leordeni, Str. Domnița Bălașa nr. 18 A, Județul Ilfov, având codul unic de înregistrare 21121994, înregistrat la Registrul Comerțului cu nr. F23/374/2005, cu punct de lucru în Șos. Olteniței colț cu Str. Pârâul Rece, solicită prelungirea termenului de valabilitate a Contractului de închiriere nr. 27600/30.10.2007;
  • b) Referatul de aprobare numărul 45301/07.09.2021 întocmit de Primarul orașului Popești-Leordeni;
  • c) Raportul de specialitate numărul 45300/07.09.2021 al Direcției de administrare a domeniului public și privat;
 • În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ținând cont de prevederile Contractului de închiriere nr. 27600/30.10.2007,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a Contractului de închiriere nr. 27600/30.10.2007, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, prin încheierea actului adițional nr. 4 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
 • Art. 2. – Primarul, Secretarul General al U.A.T Popești-Leordeni cât și celelelalte compartimente de specialitate din cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Document semnat