Proiect de hotărâre
privind actualizarea indicatorilor tehnico-econoniici pentru „Rețele Hidroedilitare, iluminat stradal și sistematizare rutieră pentru strada de legătură între Str. Leordeni și Splaiul Unirii”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Referatul de aprobare al domnului primar Petre Iacob, înregistrat sub nr. 43334/26.08.2021 Raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr. 43333/26.08.202;
 • În baza:
  • Prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 - privind aprobarea conținutului cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului generel pentru obiectivele de investiții și lucrări de investiții
  • Prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare
  • Prevederilor OUG 114/2018- privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
 • În temeiul art. 129, alin. (4), lit. d), din OUG 57/2019- privind Codul Administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă încetarea aplicabilității Hotărârii nr. 98 din 15.09.2020.
 • Art. 2. – Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii „Rețele Hidroedilitare, iluminat stradal și sistematizare rutieră pentru strada de legătură între Str. Leordeni și Splaiul Unirii” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, Secretarul General UAT si de aparatul de specialitate al primarului orașului Popești-Leordeni.
Document semnat