Proiect de hotărâre
privind încheierea acordului de parteneriat între Orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și Fundația FARA

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • referatul de specialitate înregistrat cu nr. 41856/18.08.2021 al Direcției de Asistență Socială Popești-Leordeni, precum și referatul de aprobare al primarului Orașului Popești-Leordeni, înregistrat cu nr. 41858/18.08.2021;
 • În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (7) lit. b), art. 139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ținând cont de:
  • prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și Fundația FARA, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Primarul Orașului Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 • Art. 3. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.
Document semnat