Proiect de hotărâre
privind actualizarea Studiului de Fezabilitate Reabilitare Iluminat Public, în orașul Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Referatul de aprobare al domnului primar Petre IACOB, înregistrat sub nr. 39487/04.08.2021 Raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr. 39485/04.08.202;
 • În baza;
  • pervederiîor Legii nr. 51/2006 privind serviciile comuntare de utilităti publice;
  • prevederile art. 9 alin. (1) din Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public cu modificările si completările ulterioare;
  • prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții fiantale din foduri publice;
 • În temeiul art. 129, alin. (4), lit. d), din OUG 57/2019 - privind Codul Administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă actualizarea Studiului de Fezabilitate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Se abrogă art. 2 și 4 din Hotărârea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr. 76/2020.
 • Art. 3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, prin aparatul de specialitate al primarului Orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 4. – Secretarul General al Orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor legale.
Document semnat