Proiect de hotărâre
privind încheierea Actului adițional nr. 1 la Protocolul de colaborare cu nr.85/26.08.2020 între Orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și Asociația Solwodi

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • referatul de specialitate înregistrat cu nr. 40480/10.08.2021 al Direcției de Asistență Socială Popești-Leordeni, precum și referatul de aprobare al primarului Orașului Popești-Leordeni, înregistrat cu nr. 40483/10.08.2021;
 • În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (7) lit. b), art. 139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ținând cont de:
  • prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare; -dispozițiile Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 1 la Protocolul de colaborare cu nr. 85/26.08.2020 între Orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și Asociația Solwodi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Primarul Orașului Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 • Art. 3. – Secretarul General al Orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.
Document semnat