Proiect de hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

  • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară, înregistrat sub nr. 40460/10.08.2021 și referatul de aprobare înregistrat sub nr. 40463/10.08.2021 al Primarului orașului Popești-Leordeni;
  • În baza prevederilor art. 123, alin. (1), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1) și art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

  • Articol unic. – Se aprobă alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, domnul consilier ................ .
Document semnat