Proiect de hotărâre
privind schimbarea locației Centrului de vaccinare împotriva COVID-19 Popești-Leordeni din strada Leordeni nr. 52 în locația din strada Drumul Fermei 91F

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Educație din cadrul Serviciului Educație, Cultură și Protecție Civilă, înregistrat sub nr. 38997 din data de 02.08.2021 și Referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 39001 din data de 02.08.2021;
 • În conformitate cu:
  • Hotărârea nr. 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România;
  • Ordinul nr. 2171/181/M.223/4380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, Punctul nr. VII, alin. (2);
 • În temeiul art. art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă schimbarea locației Centrului de vaccinare împotriva COVID-19 Popești-Leordeni, din strada Leordeni, nr. 52 în strada Drumul Fermei, nr. 91F, în spațiul tip container, conform anexă - Memoriu tehnic privind descrierea obiectivului și activității care se desfășoară în acesta - circuitul funcțional, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Începând cu data de 1 septembrie 2021 se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 1/06.01.2021 privind schimbarea temporară a destinației spațiului în care va funcționa Centrul de vaccinare împotriva COVID-19, situat în strada Leordeni, nr. 52, oraș Popești-Leordeni pe perioada derulării campaniei de vaccinare.
 • Art. 3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, prin aparatul său de specialitate.
 • Art. 4. – Secretarul General al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.
Document semnat