Proiect de hotărâre
privind constituirea comisiei de monitorizare și control al modului de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contractele de concesiune de către persoanele fizice și juridice

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • referatul de aprobare al domnului Iacob PETRE Primarul oraşului Popesti-Leordeni nr. 9165/03.08.2021;
  • raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Domeniului Public și Privat nr. 39162/03.08.2021;
  • prevederile art. 127, art. 136, alin. (1) și art. 326 alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • În temeiul art. 139, alin. (1) și alin. (3), lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se constituie comisia de monitorizare și control a modului de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contractele de concesiune de către persoanele fizice și juridice, în următoarea componență:
  • Președinte: Todireanu Constantin-Alin - Administrator Public
  • Membru: Bogdan Cernătescu - Director D.A.D.P.P
  • Membru: Marian Nistor – Director Executiv Poliția Locală
  • Membru: Pavel Șutru - Consilier local
  • Membru: Raluca Popescu- Arhitect Șef
  • Membru: Petre Savu- inspector D.A.D.P.P.
  • Membru: Dumitru Neacșu – inspector D.A.D.P.P.
  • Secretar: Alina Georgiana Petre - inspector D.A.D.P.P.
 • Art. 2. – Comisia își va desfășura activitatea până la data de 31.12.2021.
 • Art. 3. – (1) Comisia astfel constituită are următoarele atribuții:
  a. dreptul ca în numele și pentru concendent să verifice respectarea obligaţiilor asumate de concesionar;
  b. dreptul să inspecteze bunurile concesionate;
  c. să verifice stadiul de realizare al investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin îndeplinirea prevederilor contractuale.
  (2) Verificarea se va exercita numai cu notificarea prealabilă a concesionarului și în condițiile stabilite în contract.
 • Art. 4. – Secretarul General al oraşului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei hotărâri, conform competențelor legale.
Document semnat