Proiect de hotărâre
privind acceptarea ofertei de donație către Consiliul local al oraşului Popesti-Leordeni a unui teren în suprafață de 6000 mp cu destinația exclusivă „unități de învățământ de stat“

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere:
  • Inițiativa consilierilor locali ai Alianței USR PLUS Popești-Leordeni, elaborată în baza art. 129 alin.(1), alin (2) şi art. 196 alin (1) lit. a din ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, privind acceptarea ofertei de donație către Consiliul local al orașului Popesti-Leordeni a unui teren în suprafață de 6000 mp cu destinația exclusivă „unități de învățământ de stat“
  • Oferta de donație a unui teren în suprafață de 6000 mp din partea EL DORADO SRL, înregistrată de Primăria oraşului Popești-Leordeni cu nr. 29363/08.06.2021;
  • Art. 6 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
  • Art. 863 şi 984 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanţate de fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
  • Art. 291 şi art. 139 alin.2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă acceptarea donației societății EL DORADO SRL, identificată cu CIF 13811306, pentru imobilul teren în suprafață de 6000 mp, având forma și contururile evidențiate în planul ataşat în Anexa 1, parte integrantă din imobilul teren cu o suprafață totală de 45.749,98 mp, situat în Popești-Leordeni, Drumul Fermei 32 C, jud. Ilfov, categoria de folosință curţi - construcții, individualizat cu numărul cadastral 2308/1, înscris în CF nr. 102883 (nr. CF vechi 422), în scopul exclusiv de a construi unități de învăţământ de stat pentru comunitatea din Popesti-Leordeni.
 • Art. 2. – După perfectarea Contractului de donație în formă autentică, imobilul prevăzut la art. 1 intră în domeniul privat al oraşului Popesti-Leordeni.
 • Art. 3. – Consiliul local al oraşului Popesti-Leordeni împuterniceşte să semneze încheierea donației în formă autentică pe domnul primar Petre Iacob.
 • Art. 4. – După trecerea imobilului în domeniul public al oraşului, Primarul oraşului Popesti-Leordeni, prin intermediul compartimentelor de specialitate, va demara procedura elaborării şi aprobării documentației tehnico-economice și a celor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum și obținerea, dupa caz, a avizelor necesare, în vederea construcției unităților de învățământ de stat pe terenul ce face obiectul donației.
 • Art. 5. – Primarul, Secretarul oraşului Popesti-Leordeni, prin aparatul de specialitate, vor duce la îndeplinire cele prevăzute în prezenta hotărâre.
Document semnat