Proiect de hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Rețele Hidroedilitare, iluminat stradal și sistematizare rutieră pentru strada de legătură între Strada Leordeni și Splaiul Unirii”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere Referatul de aprobare al domnului primar Petre Iacob înregistrat sub nr. 43953/10.09.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr. 43943/10.09.2020;
 • În baza:
  • a) Prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
  • b) Legii 307/2006 - privind apărarea împotriva incendiilor;
  • c) Ordinului Ministerului Administrației și Internelor nr. 163/2007 - pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
  • d) Ordinului Ministerului Administrației și Internelor nr. 2,10/2007 - pentru aprobarea metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu;
  • e) Prevederilor art.44 alin.(l) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
 • În temeiul art.129, alin.4, lit.d), art.136, art. 139, alin (1) și art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Rețele Hidroedilitare, iluminat stradal și sistematizare rutieră pentru strada de legătură între Strada Leordeni și Splaiul Unirii" conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești- Leordeni, Secretarul General al Orașului Popești-Leordeni, si de aparatul de specialitate al primarului Orașului Popești - Leordeni.
 • Art. 3. – Secretarul General U.A.T. va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.
Document semnat