Proiect de hotărâre
privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului - teren în suprafață de 672 m.p. pentru realizarea obiectivului de investiții „Lărgire stradă Popești Vest - Acces șoseaua Berceni - în Orașul Popești-Leordeni”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Examinând:
  • Referatul de aprobare al Primarului Orașului Popești-Leordeni nr. 41272/25.08.2020;
  • Hotărârea Consiliului Local Popești-Leordeni nr. 75/25.06.2020, prin care a fost aprobată actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate aferenți obiectivului de investiții „Lărgire stradă Popești Vest - Acces Șoseaua Berceni - în Orașul Popești-Leordeni” și coridorul de expropriere evidențiat în studiul de fezabilitate;
  • Raportul de specialitate nr. 41270/25.08.2020, promovat de Serviciul Achiziții Publice și Investiții, prin care se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată, identificat prin Planul de Amplasament avizat de OCP1 conform procesului - verbal de recepție emis de OCPI Ilfov întocmit în data de 20.07.2020 pentru lucrarea nr. 163962/15.06.2020, întocmit de ing. PFA Ioniță Alexandru, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Lărgire stradă Popești Vest - Acces Șoseaua Berceni - în Orașul Popești-Leordeni” și mandatarea Primarului Orașului Popești-Leordeni să emită dispozițiile de expropriere pentru imobilul care constituie coridorul de expropriere;
  • Planul de amplasament avizat de OCPI avizat de OCPI conform procesului - verbal de recepție emis de OCPI Ilfov întocmit în data de 20.07.2020 pentru lucrarea nr. 163962/15.06.2020, care constituie coridorul de expropriere pentru obiectivul „Lărgire stradă Popești Vest - Acces Șoseaua Berceni - în Orașul Popești-Leordeni”;
  • Raportul de evaluare al terenului situat în Popești-Leordeni, în suprafață de 672 m.p., întocmit de S.C MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY S.R.L;
 • Având în vedere:
  • Dispozițiile Legii nr. 255/2010;
  • Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010;
  • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare;
 • În temeiul art. 129 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă amplasamentul obiectivului de investiții „Lărgire stradă Popești Vest - Acces Șoseaua Berceni - în Orașul Popești-Leordeni", conform planului de situație avizat de OCPI, cuprins în Anexa 1.
 • Art. 2. – Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilului - teren în suprafață de 672 m.p., care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții „ Lărgire stradă Popești Vest - Acces Șoseaua Berceni - în Orașul Popești-Leordeni”, expropriator fiind Orașul Popești-Leordeni.
 • Art. 3. – Se însușește Raportul de evaluare întocmit de S.C MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY S.R.L, pentru imobilul ce urmează a fi expropriat în vederea realizării obiectivului de investiții „Lărgire stradă Popești Vest - Acces Șoseaua Berceni - în Orașul Popești-Leordeni ”.
 • Art. 4. – Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilul - teren în suprafață de 672 m.p., proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local în cuantum de 214.158,35 lei.
 • Art. 5. – Sumele individuale prevăzute la art. 4 urmează a fi asigurate din fondurile bugetului local al Orașului Popești-Leordeni și se virează, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Orașului Popești-Leordeni, la dispoziția proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrării de interes local prevăzute la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.
 • Art. 6. – Planul amplasamentului obiectivului de utilitate publică de interes local, se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul local și pe pagina de internet a Primăriei Orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 7. – După expirarea termenului legal de afișare și înștiințare a proprietarilor, se mandatează Primarul Orașului Popești-Leordeni, să emită dispozițiile de expropriere pentru imobilul proprietate privată ce constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică, să emită dispozițiile de numire a comisiilor de verificare a dosarelor de expropriere și să semneze orice acte privind intabularea dreptului de proprietate al Orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 8. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează: Primarul Orașului Popești-Leordeni, Administratorul Public al Orașului Popești-Leordeni și Serviciul Achiziții Publice și Investiții al Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Popești-Leordeni, conform competențelor.
Document semnat