Proiect de hotărâre
privind aprobarea documentației de alipire a imobilului cu număr cadastral 117320, înscris în Cartea Funciară numărul 117320, cu imobilul având număr cadastral 117321, înscris în Cartea Funciară numărul 117321 a localității Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere:
  • Referatul de aprobare numărul 39899/18.08.2020 întocmit de primarul orașului Popești-Leordeni;
  • Raportul de specialitate numărul 39898/18.08.2020 al Direcției de administrare a domeniului public și privat;
 • Ținând cont de:
  1. Referatul de admitere pentru alipire imobile cu numărul 101732/01.04.2020;
  2. Hotărârea Consiliului Local cu numărul 60/30.07.2016 privind aprobarea trecerii a două terenuri intravilane din domeniul privat în domeniul public al orașului Popești-Leordeni
  3. Hotărârea Consiliului Local cu număru!75/28.06.2018 aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de obiectivul „Construire Creșa numărul 1 în orașul Popești-Leordeni”;
  4. Hotărârea Consiliului Local cu numărul 24/13.03.2018 privind trecerea terenului intravilan în suprafață de 5253 mp., cu număr cadastral 2818/1, în Cvartalul 7, parcelele 90, 91, 92 și 93 din domeniul privat în domeniul public, în vederea înființării unei creșe;
 • În temeiul:
  1. art. 1) alin. (6), art. 23 și art. 25 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare cu numărul 7/1996 , republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  2. art. 858 - 865, art. 866, art. 879 și art. 880 din Codul Civil din 2009, republicat cu modificările și completările ulterioare;
  3. art. 129 alin. (2) lit. b) și c) coroborat cu alin. (4) lit. f) și cu alin. (6) lit. c) și art. 196 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, republicat și cu modificările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă documentația de alipire a imobilului cu număr cadastral 117320, înscris în Cartea Funciară numărul 117320, cu imobilul având număr cadastral 117321, înscris în Cartea Funciară numărul 117321 a localității Popești-Leordeni, aflate în domeniul public al UAT Popești-Leordeni, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
 • Art. 2. – Se împuternicește dl./dna. ..................... în vederea reprezentării orașului Popești-Leordeni și Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, în fața notarului public, precum și la Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară Ilfov, pentru încheierea documentațiilor, semnarea și îndeplinirea tuturor formalităților legale și condițiilor de publicitate imobiliară, prevăzute de lege, în vederea alipirii imobilelor menționate.
 • Art. 3. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de administrare a domeniului public și privat va duce la îndeplinire prezenta Hotărâre.
 • Art. 4. – Secretarul general al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei Hotărâri, potrivit competențelor.
Document semnat