Proiect de hotărâre
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aprobarea studiului de fezabilitate și a coridorului de expropriere pentru „Lărgire stradă Popești Vest-Acces șoseaua Berceni- în orașul Popești Leordeni”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr. 28686/16.06.2020, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 28695/16.06.2020, examinând Studiul de fezabilitate având ca obiectiv Lărgire stradă Popești Vest -Acces din Șoseaua Berceni în Orașul Popești-Leordeni, cu număr de indicator proiect 0104/2020 și coridorul de expropriere ce face parte integrantă din acesta;
 • În baza prevederilor:
  • Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
  • Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
  • OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investigațiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
 • În temeiul art. 129, alin. (4), lit. d), din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lărgire stradă Popești Vest - Acces Șoseaua Berceni - în orașul Popești-Leordeni”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Se aprobă Studiul de fezabilitate cu indicator de proiect 0104/2020 având ca obiectiv „Lărgire stradă Popești Vest - Acces din Șoseaua Berceni în Orașul Popești-Leordeni”, întocmit de COMPLEX DESIGN SRL.
 • Art. 3. – Se aprobă coridorul de expropriere evidențiat în Studiul de fezabilitate cu indicator de proiect 0104/2020 având ca obiectiv „Lărgire stradă Popești Vest - Acces din Șoseaua Berceni în Orașul Popești-Leordeni”, întocmit de COMPLEX DESIGN SRL, lista proprietarilor constituind anexa la prezenta hotărâre.
 • Art. 4. – Prezenta va fi adusă la îndeplinire de către Primarul orașului Popești-Leordeni, Secretarul General UAT și de aparatul de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni.
Document semnat