Proiect de hotărâre
privind acordarea unei diplome cu titlul de „cetățean de onoare”, precum și a unei sume în valoare de 10.000 lei, doamnei Negruț Elena, persoană în vârsta de 100 de ani, cu domiciliul în orașul Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere referatul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Popești-Leordeni, înregistrat sub nr. 26997/09.06.2020 precum și referatul de aprobare al primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 27004/09.06.2020;
 • Ținând seama de prevederile:
  • Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, art. 2, alin. (1) și art. 3, alin. (1), cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 116/2002, privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • H.C.L nr. 98/09.09.2019 privind aprobarea regulamentului de acordare a titlului de „Cetățean de onoare” al orașului Popești-Leordeni pentru persoanele îndreptățite.
 • În temeiul art. 129, alin. (I), alin. (13), alin. (14) și art. 196, alin. (1), lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă acordarea unei diplome cu titlul de „cetățean de onoare, doamnei Negruț Elena, cu domiciliul în orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov.
 • Art. 2. – Se aprobă acordarea unei sume în valoare 10.000 lei, doamnei Negruț Elena, persoană în vârstă de 100 ani, cu domiciliul în orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov.
 • Art. 3. – Primarul prin Direcția de Asistență Socială, Direcția Contabilitate, Serviciul Financiar-Buget și Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 • Art. 4. – Secretarul General al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.
Document semnat