Proiect de hotărâre
privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr. 56/14.04.2020

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • Raportul de specialitate al Compartimentului Educație din cadrul Serviciului Educație, Cultură și Protecție Civilă, înregistrat sub nr. 26841 din data 05.06.2020, Referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 26835 din data de 05.06.2020;
 • În conformitate:
  • art. 4 din Ordinul METCS nr. 5576/07.10.2011, privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;
  • art. 9 alin. (7), art. 82 alin. (1), (2), (3) și art. 105 alin. 2 lit. (d) din Legea Educației naționale nr. 1/2011;
 • În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7), lit. a) art. 136 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 56/14.04.2020 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor din unitățile de învățământ din orașul Popești-Leordeni pentru semestrul II al anului școlar 2019-2020, care va avea următorul cuprins :
  Art. 1. – Se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din învățământul preuniversitar de stat, din orașul Popești-Leordeni, în anul școlar 2019-2020, aferent semestrului II, precum și numărul beneficiarilor, după cum urmează:
  • 9 burse de performanță în cuantum de 200/lună,
  • 431 burse de merit, în cuantum diferențiat, după cum urmează:
   • a) Media 10 (zece) - 200 lei/luna - 14 burse,
   • b) Media 9,50 - 9,99 - 150 lei/lună - 139 burse,
   • c) Media 8,50 - 9,49 - 100 lei/lună - 278 burse,
  • 4 burse de studiu, în cuantum de 150/lună,
  • 61 burse de ajutor social, în cuantum de 100 lei/lună.”
 • Art. 2. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 56/14.04.2020 rămân neschimbate.
 • Art. 3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, Direcția Contabilitate, Serviciul Financiar Buget și Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă.
 • Art. 4. – Secretarul General al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.
Document semnat