Proiect de hotărâre
privind aprobarea documentației de alipire a imobilelor cu număr cadastral 125.292 și 124.746 aflate în domeniul privat al UAT Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • Referatul de aprobare numărul 22881/14.05.2020 întocmit de primarul orașului Popești- Leordeni;
  • Raportul de specialitate numărul 22880/14.05.2020 al Direcției de administrare a domeniului public și privat;
 • Ținând cont de:
  • Referatul de admitere pentru alipire imobile cu numărul 128180/11.05.2020;
  • Hotărârea Consiliului Local cu numărul 130/20.11.2019;
  • Hotărârea Consiliului Local cu numărul 14/29.01.2020;
 • În temeiul:
  • art. 1 alin. (6), art. 23 și art. 25 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare cu numărul 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 551 alin. (1) coroborat cu art. 552 și prevederile 553 alin. (1), art. 555 alin. (1)-(2) și cu art. 556 din Codul Civil din 2009, republicat cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 129 alin. (2) lit. b) și c) coroborat cu alin. (4) lit. f) și cu alin. (6) lit. c) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, republicat și cu modificările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă documentația de alipire a imobilelor cu număr cadastral 125.292 și 124.746 aflate în domeniul privat al UAT Popești-Leordeni, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
 • Art. 2. – Se împuternicește dl. _ _ _ _ _ _ _ _ _ în vederea reprezentării orașului Popești-Leordeni și Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, în fața notarului public, precum și la Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară Ilfov, pentru încheierea documentațiilor, semnarea și îndeplinirea tuturor formalităților legale și condițiilor de publicitate imobiliară, prevăzute de lege, în vederea alipirii imobilelor menționate.
 • Art. 3. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de administrare a domeniului public și privat vor duce la îndeplinire prezenta Hotărâre.
 • Art. 4. – Secretarul general UAT va asigura comunicarea prezentei Hotărâri, conform competențelor.
Document semnat