Proiect de hotărâre
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții de interes local în valoare de 50.183.680,53 lei

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. b) din OUG 57/2019, precum și în temeiul art 196 alin. (1) lit. a), coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. b) din OUG 57/2019;
 • având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;
 • luând act de:
  • referatul de aprobare a Primarului Orașului Popesti-Leordeni, la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 50.183.680,53 lei;
  • raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice si Investiții la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 50.183.680,53 lei;
 • constatând necesitatea contractării unei finanțări rambursabile interne pentru realizarea unor obiective de investiții de interes local deosebit de importante.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 50.183.680,53 lei, cu o maturitate de 10 ani, cu respectarea Procedurii interne privind achiziția de servicii de creditare.
 • Art. 2. – Contractarea finanțării rambursabile prevăzută la art. 1 se face pentru finanțarea investițiilor publice de interes local prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – Din bugetul local al Orașului Popești-Leordeni se asigură integral plata:
  1. serviciului anual al datoriei publice locale;
  2. oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
  3. alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.
 • Art. 4. – Se aprobă constituirea unei Comisii de evaluare/negociere în vederea contractării finanțării rambursabile interne în valoare de 50.183.680,53 lei prin derularea procedurii interne de achiziție de servicii de creditare formată din:
  1. Adrian CORMOȘ-Președinte;
  2. Marius Adrian PASCU-Membru;
  3. Silviu GHEORGHIU-Membru;
  4. Bogdan CERNĂTESCU-Membru;
  5. Gabriela RADU-Membru.
 • Art. 5. – (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a orașului Popesti-Leordeni următoarele date:
  1. hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
  2. valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;
  3. gradul de îndatorare al orașului Popești-Leordeni;
  4. durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;
  5. dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;
  6. plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.
  (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.
 • Art. 6. – Se împuternicește dl Petre Iacob Primarul Orașului Popești-Leordeni să demareze procedura internă pentru achiziția de servicii de creditare, să negocieze și să semneze, în numele și pe seama Orașului Popești-Leordeni contractul de împrumut intern, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea și punerea în executare a contractului de împrumut intern.
 • Art. 7. – (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului local al Orașului Popești-Leordeni. Cuantumul veniturilor cu care Orașul Popești-Leordeni va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor referitoare la acest împrumut, aferent anului respectiv.
  (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și va fi plătit din bugetul local și/sau din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.
  (3) Se împuternicește dl. Petre Iacob Primarul Orașului Popești-Leordeni să semneze în numele și pentru Orașul Popești-Leordeni acordul de garantare a împrumutului precum și toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării rambursabile interne.
 • Art. 8. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Orașului Popești-Leordeni și serviciile de specialitate din cadrul aparatului de lucru al primarului.
 • Art. 9. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Popești-Leordeni, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Popești-Leordeni și prefectului județului Ilfov și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet primăria-popești-leordeni.ro.
Document semnat