Proiect de hotărâre
privind aprobarea casării imobilului „Corp clădire Grădinița nr. 4; Amenajării teren - alei dale; Amenajare teren-alei + platforme beton” din șos. Olteniței nr. 27 din domeniul privat al orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate înregistrat sub nr. 115605/16.03.2020 și referatului de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 1849/13.01.2020;
 • În conformitate cu prevederile:
  • Legii contabilității nr. 82/1991 republicată în 18.06.2008 cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 • Ținând seama de H.C.L nr. 46/16.04.2019 a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni;
 • În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă casarea imobilului „Corp clădire Grădinița nr.4 având nr. de invetar 161 cu valoarea 668940,98 lei, cu număr cadastral 114098-C1; Amenajării teren - alei dale având nr. de inventar 163003 cu valoarea 29043,86 lei; Amenajare teren - alei + platforme beton având nr. de inventar 163002 cu valoarea 15868,59 lei” din șos. Olteniței nr.27 din domeniul privat al orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 2. – Direcția Contabilitate va actualiza datele din evidența cantitativ-valorică și Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă va asigura radierea imobilului construcție din evidențele cărții funciare.
 • Art. 3. – Secretarul general al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.
Document semnat