Hotărâre
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Financiar Buget, înregistrat sub nr. 29519/02.06.2021, referatul de aprobare al primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrat sub nr. 29520/02.06.2021, precum și rapoartele de avizare ale comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 30482/14.06.2021, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social - culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport - turism) înregistrat sub nr. 30532/14.06.2021, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 30574/14.06.2021 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 30419/14.06.2021;
 • Luând în considerare adresa SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL înregistrată sub nr. 29578/08.06.2021;
 • În conformitate cu prevederile:
  • Hotărârii Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr.25/13.03.2018, privind aprobarea înființării SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL;
  • Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
  • O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care Statul sau U.A.T. sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoră cu modificările ulterioare;
 • În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. a) și d), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL pentru anul financiar 2021, conform anexei nr. 1 care face parte integrată din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Primarul orașului Popești-Leordeni prin SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL, va duce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 59 din 22.06.2021

Document semnat