Hotărâre
privind acceptarea ofertei de donație către Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni a unui teren în suprafață de 8.882 mp, în scopul încheierii unui Contract de donație cu sarcini

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere raportul de specialitate al Direcției de administrare a domeniului public și privat, înregistrat sub nr. 25182/14.05.2021, referatul de aprobare întocmit de Primarul orașului Popești-Leordeni, înregistrat sub nr. 25183/14.05.2021, precum și rapoartele de avizare ale comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 26804/24.05.2021, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 26815/24.05.2021, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 26825/24.05.2021 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 26796/24.05.2021;
 • Luând în considerare oferta de donație înregistrată sub numărul 22890/28.04.2021;
 • În temeiul:
  1. Art. 551 alin. (1), (6), (7), (9) , art. 552, art. 554, art. 863-864, art. 984-985, art.1018 alin.(2) și art. 1019 alin.(3) din Legea 287/2009 privind Codul Civil al României, republicată și cu modificările ulterioare;
  2. Art. 129 alin. (2) lit. b), c) și d) coroborat cu alin. (4) lit. e) și f) și cu alin. (7) lit. k), art. 136, art. 139 art. 291 alin. (3), lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă acceptarea ofertei de donație către Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni a unui teren în suprafață de 8.882 mp, în scopul încheierii unui Contract de donație cu sarcini, conform situației prezentate în Anexa ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
 • Art. 2. – Se împuternicește doamna Petre Alina Georgiana pentru a reprezenta Orașul Popești-Leordeni în vederea încheierii donației în formă autentică.
 • Art. 3. – Imobilul prevăzut la art. 1 trece în domeniul public al orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 4. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de administrare a domeniului public și privat vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
 • Art. 5. – Secretarul general UAT va asigura comunicarea prezentei Hotărâri, potrivit competențelor legale.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 49 din 31.05.2021

Document semnat