Proces verbal

Încheiat azi 30.08.2023 ora 1300 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul „Radu Popescu” din str. Leordeni nr. 52, convocată prin dispoziția primarului nr. 383/25.08.2023 și adresa de convocare a consilierilor nr.46585/25.08.2023, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui și a potențialului președinte de ședință pe o perioadă de cel mult 3 luni- inițiator p. primarul orașului Constantin-Alin TODIREANU, Administrator public (cf. disp nr 317/19.07.2023).
  2. Proiect de hotărâre privind declararea bun de interes public local al imobilului teren în suprafață de 397 mp situat în intravilanul orașului Popești-Leordeni, Str. Dispensarului nr. 1A, Cv98, P3252- inițiator p. primarul orașului Constantin-Alin TODIREANU, Administrator public (cf. disp nr 317/19.07.2023).
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea activității sportive „Cupa de baschet - Popești-Leordeni - Ediția a II-a 2023”- inițiator p. primarul orașului Constantin-Alin TODIREANU, Administrator public (cf. disp nr 317/19.07.2023).
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de împrumut de folosință (comodat) cu Serviciul de Ambulanță București-Ilfov privind folosința gratuită a imobilului teren în suprafață de 397mp împreună cu Cl: P+1E, a imobilului situat în str. Dispensarului nr. 1A, aflat în domeniul public al orașului Popești-Leordeni- inițiator p. primarul orașului Constantin-Alin TODIREANU, Administrator public (cf. disp nr 317/19.07.2023).
  5. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare” al Orașului Popești-Leordeni, precum și o sumă de 10.000 lei, d-nei Ivănceanu Petra, persoană ce va împlini vârsta onorabilă de 100 de ani la data de 5.09.2023, cu domiciliul în Orașul Popești-Leordeni- inițiator p. primarul orașului Constantin-Alin TODIREANU, Administrator public (cf. disp nr 317/19.07.2023).
  6. Diverse.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.

Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1:Se dă citire documentației. Se fac următoarele propuneri:
Mitran C-tin: Șutru Pavel și Cazacu Silviu.
Nu mai sunt propuneri.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 2:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 3:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 4:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 5:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 6:Diverse.
Solicitare Școala primară Apollo Kids, reprezentant Consiliul Local în CA și CEAC, ptr. anul școlar 2023-2024. Propuneri:
1. Stan Florin
2 .Enache Alina
Se supune la vot prima propunere : 11 voturi pentru și 8 voturi abținere.
Solicitare Grădinița „Sf. Agnes”, reprezentant consiliul local în C.A.Propuneri:
1. Lorin Ionuț.
2. Păun Cynthia.
Se supune la vot prima propunere: 11 voturi pentru și 8 abțineri.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general al orașului,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței