Proces verbal

Încheiat azi 30.07.2020 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la Liceul Teoretic Radu Popescu – Sala de Sport, din Str. Leordeni nr. 52, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 285/24.07.2020 și convocarea consilierilor locali prin adresa nr. 35786/24.07.2020, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni;inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii de Consiliu Local cu numărul 114/24.10.2018;inițiator: Primar Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr. 09/29.01.2020;inițiator: Primar Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 110.401 intabulat în Cartea Funciară nr. 110.401 a localității Popești-Leordeni, situat în orașul Popești-Leordeni, Tarla 19, Parcela 410, județul Ilfov;inițiator: Primar Petre Iacob.
  5. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU REZIDENȚIAL - LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME DS+P+4E+5ER ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE - COMERȚ, AMENAJARE ACCES, CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, SPAȚII VERZI, ASIGURARE BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI”;inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire înștiințării nr.32957/08.07.2020 a dlui Primar Petre Iacob privind efectuarea concediului de odihnă în perioada 15.07.2020-31.07.2020.
S-a luat act.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.

Nu sunt obiecțiuni.

Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.

Se suplimentează cu punctul 6 - Diverse.

Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Dnul Mitran Constantin propune: Cazacu Silviu.
Nu mai sunt propuneri.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 5 voturi pentru ( Ion Alexandru, Afronie A, Radu I, Niculae A, Voicu C), împotrivă 0 (zero) și 14 voturi „abțineri”.

Punctul 6: Diverse.
Solicitarea nr.34618/2020 a SC PLEMARCON SRL - ptr ocuparea temporară a domeniului public 12 m2
Solicitarea nr. 31660/2020 a SC PASSIFLORA SHOP SRL de ocupare temporară a domeniului public - 4 m2
Se dă citire documentațiilor.
Se supune la vot, 15 voturi pentru, 1 (un) vot împotrivă (Alexandru I) și 3 abțineri ( Afronie A, Voicu C, Oncuța E).

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta