Proces verbal

Încheiat azi 28.06.2018 ora 13.00 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, la sediul din şos. Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 278/22.06.2018, având următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Oraşul Popeşti-Leordeni şi Asociaţia EcoAssist şi ONRC - filiala Lupii Ageri-Popeşti-Leordeni, în vederea implementării iniţiativei naţionale de împădurire pe baza de voluntariat „Plantăm fapte bune în România”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 2. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere pentru stabilirea redevenţei aferente contractelor de concesiune ale spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale; inițiator: Primar Petre Iacob.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINŢE COLECTIVE S+P+4E+5E Retras, AMENAJARE CIRCULAŢII, PARCĂRI, ÎMPREJMUIRE ŞI UTILITĂŢI”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „2 (DOUĂ) IMOBILE LOCUINŢE COLECTIVE P+2E+M, AMENAJARE CIRCULAŢII, SPAŢII VERZI, ASIGURARE PARCĂRI, BRANŞAMENTE ŞI UTILITĂŢI”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ P+1E+M ŞI UTILITĂŢI”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 6. Proiect de hotărâre privind participarea oraşului Popeşti-Leordeni în procesul depunerii de cereri de finanţare în cadrul unor apeluri de proiecte finanţate prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020 ; inițiator: Primar Petre Iacob.
 7. Diverse.

Prezenţa este în conformitate cu tabelul anexă din dosarul de şedinţă.
Se dă citire procesului-verbal al şedinţei anterioare.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Se dă citire ordinii de zi.

Domnul consilier Cazacu Silviu propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte:

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament destinate finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de UAT oraş Popeşti-Leordeni pentru sectoarele cadastrale pentru perioada 2018-2019; inițiator: Primar Petre Iacob.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect „Construire Creşa nr.1 în oraşul Popeşti-Leordeni” Program Naţional Operaţional: Programul Operaţional Regional alt tip de program - Axa prioritară 10: îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale - obiectiv specific/măsura O.S 10.1 Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 • Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 15/22.06.2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiţi pentru obiectivul de investiţii „Construire Corp nou Şcoala Gimnazială loan Bădescu”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Construire Corp nou Şcoala Gimnazială loan Bădescu” oraşul Popeşti-Leordeni, Axa prioritară 10 îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritate de investiţii 10.1 Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formarea profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare - Obiectiv specific 10.1 Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Apel de proiecte nr. POR/322/10/1 Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului; inițiator: Primar Petre Iacob.
 • Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 al HCL nr.60/11.06.2018; inițiator: Primar Petre Iacob.

Se supune la vot propunerea, unanimitate voturi, pentru.
Se supune la vot ordinea de zi aşa cum a fost suplimentată, unanimitate voturi, pentru.
Se renumerotează ordinea de zi, astfel încât punctul 7 va deveni punctul 12 - diverse pe ordinea de zi.
Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, 14 voturi pentru, 1 (una) abţinere (Dogaru I) şi 1 (un) vot împotrivă (Radu Iosif).

Punctul 4: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, 15 voturi pentru şi 1 (una) abţinere (Dogaru I).

Punctul 5: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 7: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 8: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 9: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 10: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 11: Se dă citire documentaţiei.
Dna consilier Oncuţa Elena invocă prevederile art. 77 din Lg. 393/2004 şi anunţă abţinerea de la vot.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 12: 12 Diverse.
Declaraţia domnului Pencu Iordan prin care se angajează să dezmembreze şi să doneze oraşului Popeşti-Leordeni o suprafaţă de minim 250 mp în scopul exclusiv al obiectivului „Construire pasarelă pietonală acoperită care să facă legătura între staţia de metrou Berceni şi zona de dezvoltare din spatele metroului.
Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Consiliul Local a luat act de propunere şi acordă aviz favorabil de principiu.
Adresa nr. 8968/22.06.2018 a dlui Ungureanu Vasile prin care solicită revocarea HCL nr.42/2018 şi adoptarea unei noi hotărâri.
Se dă citire solicitării.
Consiliul Local o repartizează arhitectului şef pentru a întocmi răspunsul.
Solicitarea nr. 9013/25.06.2018 a SC Florăria La Roşa Pride SRL privind ocuparea temporară a unei suprafeţe de 10 mp domeniu public.
Se dă citire solicitării.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Consiliul local acordă aviz favorabil.
Se dă citire adresei nr. 8513/14.06.2018 a Consiliului Judeţean ilfov privind transmiterea unui punct de vedere fundamentat faţă de excepţia de nelegalitate a HG 930/2002 invocată de SC Ecorec SA.
Se dă citire documentaţiei.
Consiliul Local a luat act şi o repartizează prin grija Serviciului de administraţie publică dlui avocat Dumitrache Silviu.

Se declară şedinţa închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta