Proces verbal

Încheiat azi 28.02.2023 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Radu Popescu din str. Leordeni nr. 52, convocată prin dispoziția primarului nr. 78/22.02.2023 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 9745/22.02.2023, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de principiu pentru acordarea facilităților fiscale prevăzute de art. 20 din legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea Parcurilor industriale, în vederea sprijinirii investițiilor ce urmează a fi realizate în „Danubiana Industrial Park” - inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind deblocarea și aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022 - inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Nr. 149/21.12.2022 privind unele măsuri în domeniul gestionării deșeurilor pe raza administrativ teritorială a Orașului Popești-Leordeni - inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al activităților cultural-educative și sportive din anul 2023 - inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi. Domnul consilier Cazacu Silviu propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri:

Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Doamna consilier Păun C propune suplimentarea ordinii de zi cu punctul (12) - Diverse.

Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot ordinea de zi așa cum a fost suplimentată: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 2:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 3:Se dă citire documentației.
Se supune la vot proiectul și amendamentul nr. 10456/27.02.2023: unanimitate voturi pentru.

Punctul 4:Se dă citire documentației.
Doamna consilier Păun Cynthia depune și dă citire amendamentului nr. 10912/28.02.2023.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Se supune la vot proiectul completat prin amendament: unanimitate voturi pentru.

Punctul 5:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 11 voturi pentru și 8 abțineri ( consilierii USR-PLUS).

Punctul 6:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 7:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 8:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 9:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 10:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 11:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 12:Diverse.
Are cuvântul dna consilier Păun Chynthia: domnul primar a participat la ședință în februarie la C.J. Ilfov, privind poluarea din Popești-Leordeni, rămăsese că ne trimite și nouă un raport după întâlnire, poate dnul Todireanu să ne răspundă.
Răspunde dnul Todireanu: Știu că s-au tras concluzii, o să mă documentez și vă răspund.
Și a doua problemă: am discutat Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale anul trecut, urmează să se deschidă fonduri pe partea socială. în decembrie la rectificare era trecut iar în februarie nu a mai fost prins, a fost făcută achiziția? Care este stadiul?
Răspunde d-nul Gheorghiu S: urmează să verific și vă răspund.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general al orașului,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței