Proces verbal

Încheiat azi 27.07.2017 ora 15.00 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocată prin Dispoziția primarului nr.201/20.07.2017, având următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de monitorizare și control al modului de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contractele de concesiune de către persoanele fizice și juridice - inițiator Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul Introducerea terenului în intravilan în vederea construirii unei locuințe individuale P+1E+M, amenajare acces, circulații interioare, împrejmuire, garaj, anexe și utilități - inițiator Primar Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării art.1 din HCL nr. 41/18.05.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul Introducerea terenului în intravilan în vederea construirii ansamblu locuințe colective Ds+P+4E+5R, funcțiuni complementare, amenajare circulații, anexe și utilități - inițiator Primar Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr.1 a bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2017 - pe capitole, subcapitole, titluri , articole și alienate - inițiator Primar Petre Iacob.
  5. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de baza al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Aparatului de specialitate al orașului Popești-Leordeni - inițiator Primar Petre Iacob
  6. Diverse.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexa din dosarul de ședință.
Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Se dă citire ordinii de zi.
Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi, renumerotarea proiectelor, după cum urmează: 6 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr.1 la Contractul de transport public pentru liniile preorășenești - inițiator Primar Petre Iacob, 1 Proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea cotei de carburanți pentru autovehiculele Dacia Duster IF 20 PPL și IF 21 PPL - inițiator Primar Petre Iacob, 2 Proiect de hotărâre privind constituirea Asociației de dezvoltare intercomunitară Termoenergetica București - inițiator Primar Petre Iacob, 3 Diverse.
Se supune la vot ordinea de zi așa cum a fost suplimentată, unanimitate voturi, pentru.
Se trece la dezbateri.

Punctul 1 :
Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 15 voturi pentru, 0 (zero) abțineri și 1 vot împotrivă (Afronie Alin).

Punctul 2:
Se da citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 3:
Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 4:
Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 5:
Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 15 voturi pentru, 0 (zero) abțineri și 1 vot împotrivă (Alexandru Ion).

Punctul 6:
Se daă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 7 :
Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 8 :
Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 14 voturi pentru, 0 (zero) abțineri și 2 voturi împotrivă (Alexandru Ion și Afronie Alin).
Împuternicit în Ad. Generală - Ciotoianu Marian - (vot idem).

Punctul 9: Diverse.
Se dă citire adresei nr.24120/21.07.2017 a SC Vital BlueAqua SRL privind majorarea tarifului la mc de canalizare pentru Apa Nova București Consiliul Local a luat act.
Se dă citire adresei nr.24390/25.07.2017 a Școlii Gimnaziale Ioan Bădescu privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local în Consiliul de Administrație al școlii.
Propuneri:

  • Cazacu Silviu
  • Oncuța Elena
Nu mai sunt propuneri.
Se la vot, unanimitate voturi pentru.
Se dă citire adresei nr.24392/25.07.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în CEAC pentru anul școlar 2017-2018.
Propuneri:
  • Oncuța Elena.
Nu mai sunt propuneri.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.
Solicitarea nr.21392/26.06.2017 a SC Diamond's Elyas SRL privind ocuparea temporara a domeniului public în suprafață de 2 mp.
Se dă citire documentației.
Se supune la vot, 0 (zero) pentru și unanimitate împotrivă.
Consiliul Local acordă aviz negativ.
Solicitarea SC Pozitiv Twins Grup SRL privind ocuparea unei suprafețe de 10 mp pe str. Oituz.
Se dă citire documentației.
Se supune la vot, 1 vot pentru (Niculae Anton) și 15 voturi împotrivă.
Consiliul Local a luat act de solicitarea SC Pepsico Romania, Fabrica Star Foods.
Se dă citire documentației nr.22466/05.05.2017 a SC Plemarcon SRL privind ocuparea temporara a domeniului public în suprafață de 12 mp pe sos. Oltenitei nr.51-55, în perioada 01.08.2017 - 01.08.2018.
Se supune la vot, 14 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (Alexandru Ion și Afronie Alin).
Consiliul Local acordă aviz favorabil condiționat de lucrările la trama stradală.
Consiliul Local a luat act de adresa ISJ nr.21200/2017.
Se dă citire solicitării nr.23507/17.07.2017 privind aprobarea transferului avizului favorabil nr.12197/2017 pe SC FLORARIA LA ROSA PRIDE SRL.
Se supune la vot: 15 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Alexandru Ion). Consiliul Local acorda aviz favorabil.

Se declară şedinţa închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta