Proces verbal

Încheiat azi 27.03.2023 ora 1100 cu ocazia ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Radu Popescu din str. Leordeni nr. 52, convocată prin dispoziția primarului nr. 128/27.03.2023 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 16477/27.03.2023, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 din HCL nr. 156/21.12.2022 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 150.000.000 lei (din care 105.946.686,85 lei pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții de interes local, iar diferența în valoare de pana la 44.053.313,15 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale), astfel cum a fost modificat prin HCL nr.7/12.01.2023- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între A.C.E.A și orașul Popești-Leordeni, în vederea realizării proiectului „SOS Natura! SOS dispar poveștile!” finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 2:Se dă citire documentației.
Doamna consilier Păun C și domnul consilier Alexandru Ion invocă prevederile art. 228 C.A. și nu participă la vot.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general al orașului,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței