Proces verbal

Încheiat azi 27.03.2018 ora 14.00 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, la sediul din şos. Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 140/22.03.2018, având următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Acord de cooperare între oraşul Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov, România şi Comuna Gangura, Raionul Ialoveni din Republica Moldova”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea cotei de carburanţi pentru autovehiculele Dacia Logan, TIP SD IF-22-PPL şi IF-23-PPL; inițiator: Primar Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ din orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov; inițiator: Primar Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „ANSAMBLU HALE DEPOZITARE-PRODUCŢIE, AMENAJARE CIRCULAŢII, SPAŢII VERZI, ASIGURARE PARCĂRI, BRANŞAMENTE ŞI UTILITĂŢI”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „Introducerea în intravilan în vederea construirii unui ansamblu de 8 (opt) imobile locuinţe colective şi funcţiuni complementare S+P+6E, amenajare circulaţii, spaţii verzi, asigurare parcări, branşamente şi utilităţi”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  6. Diverse.

Prezenţa este în conformitate cu tabelul anexă din dosarul de şedinţă.
Se dă citire ordinii de zi.
Domnul consilier Ciotoianu Marian propune suplimentarea ordinii de zi cu: proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „Introducere în intravilan în vederea construirii imobil locuinţe colective S+P+2E+M, amenajare circulaţii, spaţii verzi, asigurare parcări, branşamente şi uitilităţi”; inițiator: Primar Petre Iacob”.
Se supune la vot suplimentarea, 10 (zece) voturi pentru, 0 (zero) împotrivă şi 1 (una) abţinere (Niculae Anton).
Punctul 6 va deveni punctul 7 pe ordinea de zi.
Se supune la vot ordinea de zi, unanimitate voturi pentru.
Se dă citire procesului-verbal al şedinţei anterioare.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, 10 (zece) voturi pentru şi 1 (una) abţinere (Voicu Claudiu).
Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentaţiei.
Nu mai sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentaţiei.
Nu mai sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentaţiei.
Nu mai sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentaţiei.
Nu mai sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 6 (şase) voturi pentru, 0 (zero) voturi împotrivă şi 5 (cinci) abţineri (Mitran C., Radu I., Trancioveanu R., Năstase L, Şutru P.).

Punctul 5: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 7(şapte) voturi pentru, 1 (un) vot împotrivă şi 3 (trei)abţineri (Năstase L, Şutru P., Anghel C.).

Punctul 6: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 2 (două) voturi pentru (Niculae A., Mitran C.) şi 9 (nouă) abţineri.

Punctul 7: Diverse.
Consiliul Local a luat act de înştiinţarea nr. 3993/19.03.2018 privind concediul de odihnă al domnului primar Petre Iacob în perioada 23.03- 29.03.2018.
Se dă citire solicitării nr. 4266/22.03.2018.
Consiliul Local a luat act şi repartizează solicitarea la DADPP în vederea demarării procedurilor legale de organizare şi funcţionare a sălii de sport şi la Liceul Teoretic „Radu Popescu” pentru un punct de vedere.
Se dă citire plângerii prealabile nr. 4331/23.03.2018 a Federaţiei pentru Protecţia Animalelor şi Mediului prin care solicită anularea contractelor de servicii: nr. 23903/2014, nr. 22772/2015, nr 29236/2016, nr. 13298/2017 şi nr. 12/2018 (gestionarea câinilor fără stăpân).
Consiliul Local a luat act şi repartizează plângerea la Serviciul Achiziţii Publice şi DADPP în vederea soluţionării.

Se declară şedinţa închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta