Proces verbal

Încheiat azi 26.09.2017 ora 15.00 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocată prin Dispoziția primarului nr.274/19.09.2017, având următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă din cadrul Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni - inițiator Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni - inițiator Primar Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru extindere sistem rutier Intr. Viilor şi Popeşti-Vest (între Dr. Fermei şi str.Biruinţei) - inițiator Primar Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul Introducere în intravilan în vederea construirii unui ansamblu locuinţe colective Rhmax S+P+4E+5 retras şi funcţiuni complementare, amenajări circulaţii, parcări subterane, anexe şi utilităţi - inițiator Primar Petre Iacob.
  5. Diverse.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexa din dosarul de ședință.
Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Se dă citire ordinii de zi.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Se trece la dezbateri.

Punctul 1:
Se dă citire documentației.
Doamna consilier Oncuta Elena propune: Cazacu Silviu.
Nu mai sunt propuneri.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 2:
Se da citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 3:
Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 4:
Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 14 voturi pentru, 1 abţinere (Afronie Alin) și 2 voturi împotrivă (Radu Iosif, Dogaru Ion).

Punctul 5:
Diverse.
Adresele nr.27903/30.08.2017 a Grădiniţei Rose Garden Kids si nr.28901/11.09.2017 a Grădiniţei Sf.Agnes privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local in Consiliul de Administraţie al unitatii.
Propuneri: Rose Garden Kids - Nastase Iosif, Sf.Agnes - Nastase Iosif.
Nu mai sunt propuneri.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Solicitarea nr.28775/07.09.2017 a SC Mister Danut Srl ocupare temporara a domeniului public in suprafaţa de 2 mp in perioada 30.09.2017-30.04.2018. Se da citire solicitării.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Consiliul Local da aviz favorabil.
Solicitarea nr.30196/25.09.2017 a SC Pozitiv Twins Grup Srl pentru ocuparea temporara a suprafeţei de 8 mp pe str.Oituz.
Se da citire documentaţiei.
Nu sunt obiectiuni.
Se supune la vot, 1 vot pentru ( Nicolae Anton) si 16 voturi împotriva.
Consiliul Local acorde aviz negativ.

Se declară şedinţa închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta