Proces verbal

Încheiat azi 26.08.2020 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la Liceul Teoretic Radu Popescu – Sala de Sport, din Str. Leordeni nr. 52, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 323/20.08.2020 și convocarea consilierilor locali prin adresa nr. 41056/25.08.2020, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind încheierea protocolului de colaborare între Orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și Asociația Solwodi;inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE BIROURI, HALE DEPOZITARE, ÎMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE, PARCARE”;inițiator: Primar Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor/situații de urgență (analiza și acoperirea riscurilor, organizarea, planificarea și asigurarea aplicării măsurilor privind activitatea de apărare împotriva incendiilor - situaţii de urgență) pentru semestrul I 2020;inițiator: Primar Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru activitățile de întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, lucrări de construcție și întreținere a drumurilor;inițiator: Primar Petre Iacob.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea novației Contractului de concesiune al serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 8362 din data de 22.07.1999 de la Societatea VITAL BLUEAQUA S.A. către Societatea VEOLIA SOLUȚII INTEGRATE S.A. ca efect al fuziunii celor două societăți;inițiator: Primar Petre Iacob.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr. 4 a bugetului local de venituri cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2020 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate;inițiator: Primar Petre Iacob.
  7. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Modernizare strada Leordeni în oraș Popești-Leordeni”;inițiator: Primar Petre Iacob.
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de alipire a imobilului cu număr cadastral 117320, înscris în Cartea Funciară numărul 117320, cu imobilul având număr cadastral 117321, înscris în Cartea Funciară numărul 117321 a localității Popești-Leordeni;inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.

Nu sunt obiecțiuni.

Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.

Domnul consilier Ciotoianu M. propune suplimentarea ordinii de zi:

Se supune la vot ordinea de zi asa cum a fost suplimentată, unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, 10 voturi pentru si 5 abtineri (Ion Al, Dogaru I, Niculae A, Afronie A si Radu I).

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, 10 voturi pentru, 1 vot împotrivă Afronie A si 4 abtineri (Cazacu A, Alexandru I, Dogaru I si Radu I).

Punctul 6: Se dă citire documentației și amendamentului dlui Năstase Iosif.
Seful Serviciului financiar Pascu Marius explică în ce constă rectificarea bugetară.
Se supune la vot pe capitole, subcapitole, unanimitate voturi pentru.

Punctul 7: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, 9 voturi pentru și 6 abtineri (Cazacu A, Dogaru I, Niculae A , Alexandru I, Radu I și Afronie A).

Punctul 8: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 9: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, 14 voturi pentru și una abtinere (Niculae A).

Punctul 10: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 11: Diverse.
Solicitarea PFA Grigore R ptr ocuparea temporară a domeniului public.
Se dă citire documentatiei.
Se supune la vot, 9 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 3 abtineri.
Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local.
Sc. Gim. Ioan Bădescu.
Consiliul de Adtie: Oncuta Elena si Cazacu Silviu.
Gradinita Rosen Garden.
Consiliul de Adtie: Ichim Margareta și în CEAC: Ivănescu Laurentiu.
Sc. Gimnazială nr 3.
CA și CEAC – Ursuleac Iulian D.
Liceul Radu Popescu.
CEAC - Sutru Pavel și CA : Sutru Pavel si Cazacu Adriana
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta